.RU

Відповідальність за порушення законодавства про надра

Реферат:

Відповідальність за порушення законодавства про надра

План

Вступ

1. Відповідальність за порушення законодавства про надра

Висновки

Література

Вступ

Згідно зі ст. 65 Кодексу України «Про надра» відповідальність за порушення законодавства про надра наступає при:

- самовільному користуванні надрами; порушенні норм, правил і вимог щодо проведення робіт по геологічному вивченню надр;

- порушенні правил і вимог щодо проведення робіт по геологічному середовищу;

- вибірковому виробленні багатих ділянок родовищ, що призводить до наднормативних втрат корисних копалин;

- наднормативних втратах і погіршенні якості корисних копалин при їх видобуванні;

- пошкодженні родовищ корисних копалин, які виключають повністю або суттєво обмежують можливість їх подальшої експлуатації;

- порушенні встановленого порядку забудови площ залягання корисних копалин;

-невиконанні правил охорони надр та вимог щодо безпеки людей, майна і навколишнього природного середовища відшкідливого впливу робіт, пов’язаного з користуванням надрами;

-знищенні або пошкодженні геологічних об'єктів, що становлять особливу наукову і культурну цінність, спостережних режимних свердловин, а також маркшейдерських і геодезичних знаків;

-незаконному знищенні маркшейдерської або геологічної документації, а також дублікатів проб корисних копалин, необхідних при подальшому геологічному вивченні надр і розробці родовищ;

-невиконанні вимог щодо приведення гірничих виробок свердловин, які ліквідовано або законсервовано, в стан, який гарантує безпеку людей, а також вимог щодо збереження родовищ гірничих виробок і свердловин на час консервації, — несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову і кримінальну відповідальність згідно з законодавством України (ст. 65 Кодек України про надра).

1. Відповідальність за порушення законодавства про надра

Дисциплінарна відповідальність за порушення законодавства пронадра полягає у застосуванні дисциплінарних стягнень допрацівників, які вчинили дисциплінарні правопорушення (проступки). Такими правопорушеннями, зокрема, у сфері проведення гірничих робіт є:

-невиконання правил безпеки та правил технічної експлуатації, єдиних правил безпеки при підривних роботах та інших нормативно-правових актів, що регулюють безпеку проведення гірничих робіт, прийнятих у встановленому законодавством порядку;

-прийняття технічних рішень, що не відповідають вимогам гірничого законодавства;

-проведення гірничих робіт без затвердженої в установленому порядку технічної документації (проектів, паспортів тощо) або порушенням їх вимог;

-перекручення розрахунків і показників безпеки гірничих робіт;

-невиконання законних вимог спеціально уповноважених державних органів у сфері проведення гірничих робіт;

-пошкодження вентиляційних приладів, засобів протипожежного захисту та порушення режиму вентиляції;

-порушення встановлених правил вибухозахисту електроустаткування;

-невиконання заходів щодо запобігання газодинамічним явищам;

-куріння та користування вогнем на гірничих підприємствах, а також проведення вогневих і підривних робіт з порушенням правил безпеки;

-проведення гірничих робіт на гірничих підприємствах без виконання протиаварійних заходів;

-виведення з ладу апаратури газового, струмового та протиаварійного захисту, сигналізації та зв’язку, а також самовільне проникнення у підземні гірничі виробки;

-інші передбачені законами України правопорушення (ст. 49 Гірничого закону України).

Застосування дисциплінарних стягнень до працівників гірничих підприємств регулюється Кодексом законів про працю України та Гірничим законом України (ст. 51).

Цивільно-правова відповідальність за порушення законодавства про надрокористування являє собою покладання на винувату фізичну чи юридичну особу в установленому порядку несприятливих майнових наслідків за вчинене конкретне правопорушення в межах, передбачених чинним законодавством, тобто обов’язку відшкодувати заподіяну шкоду (збитки). Цей вид відповідальності, як правило, виражається в двох формах: відшкодуванні збитків і стягненні неустойки. Правовою підставою цивільної відповідальності за порушення нормативних приписів про надрокористування є ст. 67 Кодексу України про надра.

Згідно з цією статтею підприємства, установи, організації та громадяни зобов’язані відшкодувати збитки, завдані ними внаслідок порушення законодавства про надра, в розмірах і порядку встановлених законодавством України.

При цьому слід розрізняти відшкодування збитків, заподіяних правопорушенням, і відшкодування збитків, заподіяних без правопорушення. Наприклад, коли надрокористувачу надається земельна ділянка, яка правомірно вилучається у землекористувача, надрокористувач зобов’язаний відшкодувати колишньому землекористувачу збитки в межах, встановлених спеціальним законодавством. У даному випадку немає правопорушення, однак у силу нормативного припису надрокористувач зобов’язаний відшкодувати втрати сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва (ст. 207 ЗК України).

Гірничодобувні підприємства, діяльність яких пов’язана з підвищеною небезпекою для навколишнього природного середовища життя і здоров’я громадян, можуть бути зобов’язані відшкодувати шкоду згідно зі статтями 1187, 1188 ЦК України за відсутності безпосередньої вини в заподіянні шкоди. Можливі й інші випадки відшкодування надрокористувачами заподіяної ними шкоди без наявності їх вини.

У переважній же більшості випадків цивільна відповідальність застосовується за умови наявності вини в діяннях заподіювана шкоди. Це загальний принцип юридичної відповідальності, який застосовується і в разі порушення вимог гірничого законодавства.

Загальні підстави відповідальності за завдану майнову шкоду передбачені ст. 1166 ЦК України.

Поширеним правопорушенням у галузі надрокористування є невиконання багатьма надрокористувачами обов’язку по приведенню земельних ділянок, порушених при користуванні надрами, в стан, придатний для їх подальшого використання. Наявність значної частини невідновлених земель, порушених при розробці родовищ корисних копалин і торфу, пояснюється тим, що землекористувачі й органи прокуратури майже не пред’являють позовів про спонукання надрокористувачів до проведення робіт по рекультивації земель. Якщо землекористувачі самі виконали роботи по рекультивації земель, то вони мають право на стягнення з надрокористувачів усіх понесених ними витрат у межах проектної вартості робіт.

Часто користувачі надр допускають псування земель. У цьому випадку вони зобов’язані відшкодувати збитки з урахуванням усіх вимушених витрат по відновленню родючості землі, а також доходів, які могли б отримати землекористувачі за час приведення земель у стан, придатний для використання за призначенням.

У процесі здійснення надрокористування збитки можуть бути заподіяні тваринному світу, водним і лісовим ресурсам, будівлям і спорудам, здоров’ю громадян і т.п. У цих випадках визначення заподіяної шкоди здійснюється відповідно до спеціальних нормативних актів, які регулюють порядок відшкодування збитків, або з урахуванням вимог ст. 1166 ЦК України, якщо порядок відшкодування шкоди не регулюється спеціальним законодавством.

Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про надра передбачена КпАП (зокрема, статті 47, 57, 58).

Згідно зі ст. 47 КпАП посадові особи і громадяни несуть адміністративну відповідальність за порушення права державної ясності на надра, що проявляється в самовільному користуванні надрами, укладені угод, які в прямій чи прихованій формі порушують зазначене право.

Статтею 57 КпАП передбачена відповідальність за порушення вимог щодо охорони надр. Самовільна забудова площ залягання корисних копалин, невиконання правил охорони надр і вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, будівель і споруд від шкідливого впливу робіт, пов’язаних із користуванням надрами, знищення або пошкодження спостережних режимних свердловин на підземні води, а також маркшейдерських і геодезичних знаків зумовлюють накладення штрафу на громадян від чотирьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від десяти до чотирнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Вибіркова відробка багатих ділянок родовищ, яка призводить до необгрунтованих втрат балансових запасів корисних копалин, наднормативні витрати і наднормативне розубожування корисних копалин при видобуванні, псування родовищ корисних копалин та інші порушення вимог раціонального використання їх запасів зумовлюють накладення штрафу на посадових осіб від десяти до чотирнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Втрата маркшейдерської документації, невиконання вимог щодо приведення гірничих виробок і бурових свердловин, які ліквідуються або консервуються, в стан, що забезпечує безпеку населення, а також вимог щодо збереження родовищ, гірничих виробок і бурових свердловин на час консервації зумовлюють накладення штрафу на посадових осіб від десяти до чотирнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 58 КпАП передбачає відповідальність за порушення правил і вимог проведення робіт по геологічному вивченню надр. Порушення правил і вимог по геологічному вивченню надр, яке може призвести чи призвело до недостовірної оцінки розвіданих запасів корисних копалин, або умов для будівництва та експлуатації підприємств по видобуванню корисних копалин, а також підземних споруд, не зв’язаних із видобуванням корисних копалин, і втрата геологічної документації, дублікатів проб корисних копалин і керна, необхідних при подальшому геологічному вивченні надр і розробці родовищ, зумовлюють накладення штрафу на посадових осіб від десяти до чотирнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


zashita-prav-cheloveka-v-mezhdunarodnom-prave.html
zashita-prav-cheloveka-v-period-vooruzhennih-konfliktov-chast-14.html
zashita-prav-cheloveka-v-period-vooruzhennih-konfliktov-chast-3.html
zashita-prav-cheloveka-v-period-vooruzhennih-konfliktov-chast-9.html
zashita-prav-i-zakonnih-interesov-subektov-predprinimatelstva.html
zashita-prav-nesovershennoletnih-i-profilaktika-pravonarushenij-otchet-o-deyatelnosti-administracii-beloyarskogo-rajona-za-2009-god-i.html
 • write.bystrickaya.ru/glava-vii-imperiya-i-restavraciya-elifas-levi-istoriya-magii.html
 • shkola.bystrickaya.ru/peregovori-na-ravnih-g-b-komarnickij-mina-zamedlennogo-dejstviya-ruminskij-nacionalizm-vchera-segodnya-zavtra.html
 • credit.bystrickaya.ru/pervoe-desyatiletie-gosdumi-parlamentskaya-gazeta-26042006-65-str-6-gosduma-rf-monitoring-smi-26-aprelya-2006-g.html
 • ekzamen.bystrickaya.ru/rekomendacii-analiz-raboti-pedagogicheskogo-kollektiva-gimnazii-2-za-2009-2010-uchebnij-god.html
 • laboratornaya.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-po-predmetu-informatika-i-ikt.html
 • urok.bystrickaya.ru/poryadok-opredeleniya-razmera-predostavlyaemih-subsidij-informacionnij-byulleten-administracii-sankt-peterburga.html
 • laboratornaya.bystrickaya.ru/referat-po-kursu-finansi-i-finansi-predpriyatiya-byudzhetnaya-ustrojstvo-i-byudzhetnaya-sistema-rossijskoj-federacii-stranica-13.html
 • uchitel.bystrickaya.ru/programma-podgotovki-i-povisheniya-kvalifikacii-kadrov-dlya-krupnomasshtabnih-mezhdunarodnih-meropriyatij-pop-dlya-kmm.html
 • education.bystrickaya.ru/25-ograzhdeniya-municipalnij-komitet-sergeevskogo-selskogo-poseleniya-partizanskogo-municipalnogo-rajona-vtorogo.html
 • lesson.bystrickaya.ru/novogodnij-scenarij-scenarii-k-novomu-godu.html
 • essay.bystrickaya.ru/bibliografiya-po-problemam-informatizacii-obrazovaniya-stranica-9.html
 • books.bystrickaya.ru/bolshoj-yuridicheskij-slovar-stranica-3.html
 • thescience.bystrickaya.ru/hudozhestvennie-lekciya1-tema-opredelenie-art-terapii.html
 • thesis.bystrickaya.ru/posobie-dlya-postupayushih-minsk-2004-boltyanskij-v-g-sidorov-yu-v-shabunin-m-i-lekcii-i-zadachi-po-elementarnoj-matematike-m-1974.html
 • laboratory.bystrickaya.ru/veksel-v-hozyajstvennom-oborote-rf-chast-7.html
 • abstract.bystrickaya.ru/3-iskusstvo-perezhivaniya-stati-rechi-otkliki-zametki-vospominaniya.html
 • knowledge.bystrickaya.ru/mezhdunarodnoj-nauchno-istoricheskoj-ekspedicii-pamyati-f-nansena.html
 • thescience.bystrickaya.ru/kafedra-setevih-informacionnih-sistem-i-kompyuternih-tehnologij-obucheniya.html
 • studies.bystrickaya.ru/interfaks-httpwwwinterfaxru-06092006-00000-boris-grizlov-monitoring-smi-7-sentyabrya-2006-g.html
 • thesis.bystrickaya.ru/press-reliz-tel-383-210-16-35-faks-383-223-94-44.html
 • nauka.bystrickaya.ru/uchitelstvo-kazanskoj-gubernii-tassr-v-1918-nachale-1930-h-godov-po-arhivnim-dokumentam.html
 • studies.bystrickaya.ru/1-sostoyanie-raschetov-po-oplate-truda-v-sovremennih-usloviyah-diplomnaya-rabota.html
 • shpargalka.bystrickaya.ru/v-n-chupis-otvetstvennij-ispolnitel-nachalnik-otdela-stranica-10.html
 • letter.bystrickaya.ru/o-prichinah-korrupcii-i-nekotorih-merah-po-protivodejstviyu-ej.html
 • esse.bystrickaya.ru/programma-speckursa-po-teorii-russkoj-kulturi-osobennosti-postroeniya-kinematograficheskogo-obraza-v-kinoiskusstve-individualnij-stil-v-russkom-kino-dlya-specialnosti.html
 • zanyatie.bystrickaya.ru/staroobryadchestvo.html
 • thescience.bystrickaya.ru/instrukciya-po-deloproizvodstvu-v-organah-mestnogo-samoupravleniya-municipalnogo-obrazovaniya-gorod-nyagan-i-ih-strukturnih-podrazdeleniyah.html
 • doklad.bystrickaya.ru/vklad-aristotelya-v-razvitie-predstavlenij-o-dushe-i-psihike.html
 • college.bystrickaya.ru/4-harakteristika-strukturi-pochvennogo-pokrova-generalnij-plan-voronskogo-selskogo-poseleniya-sudislavskogo-municipalnogo.html
 • shkola.bystrickaya.ru/padenie-bekona-tom-i-razdel-i-pravlenie-yakova-i-gl-iv-issledovanie-o-chelovecheskom-poznanii-perevod-s-i-cereteli-5.html
 • composition.bystrickaya.ru/otnyud-ne-pitayas-ee-politizirovat-doklad-upolnomochennogo-po-pravam-cheloveka-v-rossijskoj-federacii-za-2009-god.html
 • pisat.bystrickaya.ru/tema-o-reorganizacii-administracij-morskih-portov-i-gosudarstvennih-bassejnovih-upravlenij-vodnih-putej-i-sudohodstva.html
 • shpargalka.bystrickaya.ru/vopros-letnego-otdiha-obichno-nachinaet-volnovat-menya-gde-to-s-vesni-on-to-est-vopros-konechno-s-radostyu-privyazalsya-bi-ko-mne-eshe-zimoj-a-to-i-osenyu-no-stranica-6.html
 • shkola.bystrickaya.ru/razdel-6-regionalnoe-pravozashitnoe-dvizhenie-doklada-regionalnaya-obshestvennaya-organizaciya-nizhegorodskoe-obshestvo.html
 • turn.bystrickaya.ru/pismo73-tom-9.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.