.RU

Венчурний бізнес в Європі та його адаптація до українських умов

ВСТУП

Актуальність теми. Наразі одним із дієвих виправданих механізмів впровадження високотехнологічних інноваційних проектів є венчурне підприємництво. За умов інтенсивного науково-технічного розвитку і приватні підприємці, які безпосередньо є ініціаторами нових проектів, і великі промислові компанії, і держава чітко усвідомлюють, що відмова від інвестування в інноваційну сферу призведе до значного уповільнення соціально-економічного розвитку. Тому слід створювати такі економічні механізми, які б, з одного боку, сприяли впровадженню у виробництво новітніх досягнень НТП, а з іншого боку, дозволили б звести до мінімуму фінансовий ризик окремих інвесторів. На сьогодні таким ефективним механізмом, як це підтверджує світова практика, є венчурне підприємництво.

Досліджуючи венчурний бізнес в країнах Європи слід закцентувати увагу на його пристосуванні до українських умов, тобто зосередитись на тих питаннях, які є повністю або більшою мірою недослідженими. Як правило це – розробка планів, проектів, моделей чи стратегій щодо удосконалення економіки задля розвитку венчурного бізнесу в країні; розвиток науково-технічного прогресу та впровадження новітніх досягнень науки і техніки у виробництво в Україні, спричинені венчурним фінансуванням; розвиток венчурного бізнесу в Україні; сприятливість економіки для залучення венчурного капіталу; інвестиційні можливості країни; можливості створення інфраструктури венчурних фондів; оцінка перспектив та можливостей країни щодо участі у венчурному бізнесі; створення умов для впровадження механізму поєднання інвесторів з венчурними підприємцями; розробка ефективного механізму порядку утворення та використання коштів венчурного фонду; розробка нормативно-правової бази, яка б регламентувала правові відносини у сфері венчурного інвестування тощо.

Даною проблематикою займаються такі відомі вітчизняні та зарубіжні дослідники як: Азеєв А.А., Антонюк Л.Л., Аренс У.Ф., Аррендондо Лені, Артамонов Г.Т., Бланк І.А., Бове К., Бузова Н.Н., Бурлак Г. Н., Войт С.М., Дагаєв А.А., Дворак І., Кузнєцова І.С., Кутрань К.В., Матієнко В.М., Микитюк О.П., Москвін С., Наумець І., Омельченко А.В., Павлишин П., Поручник А.М., Чернадчук В.Д., Чорнїєнко А., Шклярук С., Щукін О.І. та інші.

При написанні роботи використовувались матеріали із економічних журналів, часописів, монографій, а також газети та інтернет-ресурси.

На основі актуальності даної теми слід сформулювати мету, завдання, об’єкт і предмет дослідження.

Мета дослідження – знайти шляхи розвитку венчурного бізнесу в Україні; зважити усі "за" і "проти" щодо діяльності венчурних підприємств з урахуванням зарубіжного досвіду; запропонувати власні ідеї щодо функціонування венчурного бізнесу в Україні, а також визначити позитивні та негативні сторони даного виду діяльності.

До основних завдань слід віднести наступні:

- аналіз значення, ролі, функцій та особливостей венчурного бізнесу;

- дослідження венчурної діяльності в різних країнах Європи та в світі;

- характеристика фінансової діяльності венчурних підприємств;

- визначення впливу венчурного бізнесу на різні сфери господарського життя;

- дослідження можливостей та шляхів розвитку венчурного бізнесу в Україні;

- аналіз ролі венчурного бізнесу в інформаційній та інноваційній сферах;

- визначення участі та ролі держави у підтримці венчурних підприємств;

- аналіз етапів встановлення венчурної індустрії в світі;

- виявлення позитивних та негативних рис венчурного бізнесу;

- визначення механізмів інвестування на ринку цінних паперів;

- оцінка ступенів ризику при здійсненні венчурного інвестування;

- визначення діяльності інституціональних інвесторів та фінансових посередників;

- здійснення порівняльного аналізу факторів впливу венчурного бізнесу на економіку країн Європи;

- оцінка можливості та подальшого розвитку даного виду діяльності, застосувавши власні пропозиції, аргументи та підтверджені факти;

- доведення доцільності та необхідності здійснення венчурної діяльності тощо.

Об’єктом дослідження виступає вид бізнесу, орієнтований на практичне використання технічних новинок, результатів наукових досягнень, а також ноу-хау, ще не випробуваних на практиці.

Предмет дослідження включає механізми адаптації венчурного бізнесу до українських умов.

Для поставленої мети та завдань в роботі було використано ряд методів дослідження, до яких слід віднести наступні: аналіз, спостереження, синтез, експеримент, узагальнення, систематизація та класифікація.

Наукова новизна полягає у: систематизації інформації щодо діяльності інституціональних інвесторів, яка пов’язана із поняттям ризику та виявленні особливостей венчурного інвестування в США, Європі та Україні; виявленні нових ринків венчурного капіталу; виникненні нових предметів та товарів споживання завдяки вкладенню венчурного капіталу; дослідженні нових форм венчурного бізнесу; винайденні методів, що сприяють скороченню ризиків тощо.

Практичне застосування одержаних в роботі результатів передбачає наступне: на основі проведених досліджень було визначено основні проблеми та перешкоди, що стримують розвиток венчурного капіталовкладення в Україні, а також запропоновано власні шляхи розвитку венчурного підприємництва й стимулювання виробництва високотехнологічної, конкурентоспроможної та якісної продукції. Також було запропоновано власну модель розподілу джерел чистої енергії в майбутньому.

Я рекомендую взяти до уваги усі результати досліджень, оцінити запропоновані ідеї, проаналізувати їх та побудувати моделі, які б допомогли знайти шляхи швидкого пристосування венчурного бізнесу до українських умов. Також, рекомендую проводити подальші дослідження на основі моїх досліджень.

Охарактеризуємо коротко, про що йдеться в основних розділах дипломної роботи.

У розділі 1 розкрито суть та значення венчурного бізнесу, визначено причини його виникнення, виділено основні функції венчурного бізнесу, охарактеризовано основні поняття, що стосуються даного виду бізнесу, визначено структуру венчурного фонду, визначено основні способи фінансування венчурних підприємств, здійснено оцінку ризиків венчурних проектів, визначено сектори ринку інформаційних продуктів та послуг.

У розділі 2 досліджено основні етапи встановлення венчурної індустрії в світі, виявлено місце виникнення венчурного бізнесу, визначено ряд компаній, що займаються венчурною діяльністю, досліджено шляхи розвитку венчурного бізнесу в Європі, визначено умови та джерела венчурного фінансування, проведено дослідження щодо венчурної діяльності та венчурного фінансування в окремих країнах Європи, здійснено аналіз графічного матеріалу, виявлено негативні чинники, що стримують венчурну індустрію, здійснено порівняльний аналіз та співставлення даних в окремо взятих країнах.

У розділі 3 визначено умови для формування інвестиційного клімату в Україні, визначено історичні фактори інвестиційної привабливості України, виокремлено підходи щодо формування венчурного бізнесу в Україні, проаналізовано основні показники розвитку інвестиційних фондів, досліджено роль венчурних компаній в Україні, визначено структуру портфеля цінних паперів венчурних інститутів спільного інвестування та їх динаміку, визначено можливості вітчизняної економіки щодо венчурних інвестицій за допомогою досвіду зарубіжних країн, визначено основні шляхи вдосконалення венчурного бізнесу в Україні, проаналізовано сучасний стан вітчизняного ринку венчурного капіталу, визначено переваги та недоліки джерел фінансування, визначено економічну цінність венчурного капіталу та запропоновано власні шляхи щодо вдосконалення та адаптації венчурного бізнесу до українських умов, а також запропоновано власну модель розподілу джерел чистої енергії.

венчурний бізнес інвестування ризик


РОЗДІЛ 1. СУТЬ,ФУНКЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВЕНЧУРНОГО БІЗНЕСУ

1.1 Поняття та роль венчурного бізнесу

Венчурний бізнес (від англ. venture - ризикований) - ризикований науково-технічний чи технологічний бізнес. Венчурний бізнес є похідним від науки, фундаментальної і прикладної, і з'явився на світ як вимога економічного розвитку як відсутнього ланки між наукою і виробництвом.

Сформувався він вперше в сучасному вигляді в Силіконовій долині в США, і звідти поступово поширився з національними відмінностями по всім розвиненим і великим країнам, що розвиваються (Китай, Індія, Бразилія та інші).

Венчурний бізнес (коротко - венчур) має особливе значення в процесах створення ефективної і конкурентоспроможної сучасної економіки.

Високі технології, що створюються на базі венчура, дозволяють країні з "наздоганяючою економікою" наблизитися в доступному для огляду майбутньому з душовим доходом до розвинених країн світу. Так, наприклад, Нова Зеландія, країна з найрозвиненішим в світі сільським господарством, залишається в нижній частині списку розвинених країн світу за ВВП на душу населення. У той же час Сінгапур, який зумів поставити у себе на високому рівні інноваційний венчурний бізнес, порівнявся по цьому показнику з передовими країнами світу.

Місію створення кластерів високих технологій і виконує венчурний інноваційний бізнес. Венчурний бізнес є провідною креативною частиною хвильового інноваційного процесу, так би мовити його системним ядром.

Розвинений венчурний технологічний бізнес є тим базовим сектором постіндустріальної і нової економік, який визначає здатність країни утримувати конкурентоспроможні світові позиції в передових технологіях.

Венчурним бізнесом займаються самостійні фірми, які спеціалізуються на дослідженнях, конструкторських розробках та створенні нових продуктів. Ці фірми діють у сфері досліджень на етапі зростання ринку з максимальною активністю. Фірми не прибуткові. Вони не займаються безпосередньо виробництвом, а передають результати своїх досліджень для впровадження у виробництво іншим фірмам. Створення венчурної компанії передбачає наявність таких умов:


valyutnij-kurs-i-mezhdunarodnie-rascheti-chast-3.html
valyutnij-kurs-rublya.html
valyutnij-rinok-i-ego-regulirovanie-chast-2.html
valyutnij-rinok-i-ego-regulirovanie-chast-7.html
valyutnij-rinok-i-valyutnie-operacii-bankov.html
valyutnij-rinok-i-valyutnie-operacii-v-rossii.html
 • uchit.bystrickaya.ru/tema-4-nalog-na-dohodi-fizicheskih-lic-programma-disciplini-sistema-nalogov-i-sborov-rossijskoj-federacii-nalogovij.html
 • studies.bystrickaya.ru/drevnerusskoe-gradoustrojstvo.html
 • ekzamen.bystrickaya.ru/rekomenduemaya-literatura-kurs-lekcij.html
 • obrazovanie.bystrickaya.ru/processi-globalizacii-s-nastupayushej-siloj-unificiruyut-kulturi-raznih-narodov-navyazivaya-edinie-standarti-zhiznedeyatelnosti-vetoj-svyazi-etnicheskie-problemi-pri.html
 • write.bystrickaya.ru/glava-4-yunost-i-zamuzhestvo-predislovie-avtora-sostavitelya.html
 • testyi.bystrickaya.ru/5-podgotovka-razdela-ivraspredelenie-rashodov-po-celyam-zadacham-i-programmam-postanovlenie-administracii-rostovskoj-oblasti.html
 • institut.bystrickaya.ru/tematicheskij-plan-laboratornih-zanyatij-rabochej-programmi-uchebnoj-disciplini-modulya-b-1-matematika.html
 • doklad.bystrickaya.ru/universitatea-de-stat-din-moldova-stranica-11.html
 • crib.bystrickaya.ru/imperatorskij-pekin-nadezhda-ionina.html
 • institut.bystrickaya.ru/tematicheskoe-planirovanie-urokov-russkogo-yazika-v-8-klasse.html
 • kontrolnaya.bystrickaya.ru/referat-ii-iii-glav-knigi-n-pavlova-silvanskogo-feodalizm-v-drevnej-rusi.html
 • notebook.bystrickaya.ru/izvestnij-avstralijskij-bogoslov-i-propovednik-n-porublev-vsestoronne-issleduet-proishozhdenie-i-sushnost-naibolee-rasprostranennih-kultov-v-kontekste-mirovih-stranica-7.html
 • paragraph.bystrickaya.ru/m-i-uvajdov-rukovoditel-departamenta-imushestvennih-i-zemelnih-otnoshenij-voronezhskoj-oblasti.html
 • tests.bystrickaya.ru/lekciya-0-istorichesko-razvitie-na-izchislitelnite-ustrojstva.html
 • testyi.bystrickaya.ru/816-svedeniya-o-sushestvennih-sdelkah-sovershennih-emitentom-385012-rossiya-respublika-adigeya-g-majkop-pereulok.html
 • university.bystrickaya.ru/evangelskie-chteniya.html
 • tasks.bystrickaya.ru/24-upravlenie-kak-vazhnij-komponent-sistemi-fizicheskoj-kulturi-v-a-sobina-nach-kafedri-fizicheskoj-podgotovki.html
 • occupation.bystrickaya.ru/o-demokrite-i-geraklite-les-essais.html
 • predmet.bystrickaya.ru/spasibo-otec-za-nauku-nikitina-l-a-rezervi-zdorovya-nashih-detej-nikitin-b-p-nikitina-l-a-rezervi-zdorovya-nashih-detej.html
 • assessments.bystrickaya.ru/blok-modul-5-programma-po-matematike-4-klass.html
 • control.bystrickaya.ru/diplom-o-nepolnom-visshem-professionalnom-obrazovanii-vidaetsya-studentam-slushatelyam-prervavshim-obuchenie-i-uspeshno-osvoivshim-chast-osnovnoj-professionalnoj.html
 • school.bystrickaya.ru/manon-lesko-chast-2.html
 • shkola.bystrickaya.ru/toponimicheskie-tradicii-russkoj-usadbi-1861-1917-gg.html
 • doklad.bystrickaya.ru/v-a-trufakin-2008-g.html
 • pisat.bystrickaya.ru/tema-4-prezentaciya-kak-sredstvo-demonstracii-tema-razrabotka-proekta-ot-proektnoj-idei-k-formulirovke-proekta.html
 • pisat.bystrickaya.ru/turne-s-porucheniem-uroki-na-zakritoj-dorozhke.html
 • write.bystrickaya.ru/glava-2-nikogda-ne-govori-o-dengah-kniga-dejstvitelno-chitaetsya-na-odnom-dihanii-eto-bezuslovno-ne-uchebnik.html
 • thesis.bystrickaya.ru/poterya-smisla-znachenie-v-terapii-koncepciya-smerti-stadii-razvitiya-trevoga-smerti-i-vozniknovenie-psihopatologii.html
 • uchitel.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-po-discipline-tehnologii-programmirovaniya-dlya-napravleniya-230100-informatika-i-vichislitelnaya-tehnika-realizuemoj-na-fakultete.html
 • holiday.bystrickaya.ru/metodika-provedeniya-uroka-klass-6-nazvanie-kursa-istoriya-srednih-vekov.html
 • obrazovanie.bystrickaya.ru/prilozhenie-i-bogoslovskie-trudi-sb23-m-1982-str203-263.html
 • uchebnik.bystrickaya.ru/v-v-yakovlev-mou-prigorodnaya-srednyaya-obsheobrazovatelnaya-shkola.html
 • doklad.bystrickaya.ru/uchebnik-dlya-bakalavriata-gumanitarnih-vuzov.html
 • turn.bystrickaya.ru/plan-konspekt-klassnogo-chasa.html
 • tests.bystrickaya.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-oformleniyu-proektov-normativnih-pravovih-aktov-dlya-vneseniya-v-magadanskuyu-oblastnuyu-dumu.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.