.RU

Використання методів непрямої оцінки товарів при визначенні митної вартості

Реферат

з митної справи

"Використання методів непрямої оцінки товарів при визначенні митної вартості"

Київ 2009


У тих випадках, коли ціна товару в контракті між взаємопов'язаними партнерами не відповідає його реальній вартості у строгій послідовності мають використовуватись інші методи непрямої оцінки:

а) за ціною угоди з ідентичними товарами;

б) за ціною угоди з подібними товарами;

в) віднімання вартості;

г) додавання вартості;

д) резервний метод.

За основу визначення митної вартості з використанням другого методу приймається ціна угоди з ідентичними товарами. Під ідентичними розуміються товари, однакові з товарами, що підлягають оцінці, у тому числі й за такими параметрами:

• фізичні характеристики;

• якість та репутація на ринку;

• країна походження;

• виробник.

Незначні відмінності у зовнішньому вигляді не можуть бути підставою для відмови у розгляді товарів як ідентичних, якщо в цілому такі товари відповідають вимогам даних параметрів. Незначними розходженнями вважаються: розмір, етикетки, колір (якщо він не є істотним фактором, який формує ціну).

Товари, вироблені різними суб'єктами, можуть вважатися ідентичними тільки у тому разі, якщо у декларанта та митних органів немає відомостей про ідентичні оцінювані товари. Ціна Угоди з ідентичними товарами приймається за основу для визначення митної вартості, якщо ці товари:

продані (відчужені) для ввезення на територію України;

ввезені одночасно або не раніше, ніж за 90 діб до ввезення оцінюваних товарів;

ввезені на тих самих комерційних умовах і приблизно в тій самій кількості, що й оцінювані товари.

У разі, коли ідентичні товари ввозились в іншій кількості чи на інших комерційних умовах, декларант повинен зробити відповідне коригування їхніх цін з врахуванням цих відмінностей та документально підтвердити митному органові обґрунтування ціни. Якщо при використанні цього методу виявляється більше однієї ціни Угоди з ідентичних товарів, то для визначення митної вартості товарів, що імпортуються, використовується найменша з них.

Якщо вартість товару не можна визначити за другим методом, то варто переходити до іншої альтернативної бази оцінки - ціни угоди з подібними товарами, тобто використовувати метод - оцінки за ціною угоди з подібними товарами.

Згідно з даним методом, за основу для визначення митної вартості приймається ціна Угоди з товарів, однорідних з товарами, що імпортуються. Під подібними розуміються товари, які мають подібні характеристики і складаються із подібних компонентів, що дає змогу їм виконувати ті самі функції, що й оцінювані товари, та бути комерційно взаємозамінними.

Визначаючи подібність товарів, обов'язково необхідно враховувати такі параметри, як:

• якість, наявність товарного знака та репутація на ринку;

• виробник;

• країна походження.

Товари не вважаються подібними, якщо їхнє проектування, дослідницько-конструкторські роботи, художнє оформлення, дизайн, ескізи і креслення виконані після ввезення в Україну.

На підставі цих вимог при вирішенні питання про можливість розглядати товари як подібні аналізуються такі їхні параметри:

а) фізичні характеристики, тобто:

розмір і форма;

рівень технічних та інших характеристик;

спосіб виготовлення;

б) матеріали, із яких виготовлені товари, наприклад:

скляне вікно чи вікно з пластика;

дорогоцінні метали або чорні метали;

тканина або папір і т.д.;

в) функції і сфера застосування (спроможність порівнюваних товарів виконувати ті самі функції);

г) комерційна взаємозамінність, тобто чи прийме покупець порівнюваний товар як замінник (як за функціональним призначенням, так і за комерційними характеристиками).

Усі методи ґрунтуються на одних і тих самих принципах: підставою визначення митної вартості ввезених (оцінюваних) товарів є ціна ідентичних або подібних товарів за іншою угодою. При цьому обов'язковою вимогою є умова, що митна вартість порівнюваних товарів була визначена за першим методом. Крім того, ціна угоди з ідентичними або однорідними товарами приймається за основу для визначення митної, вартості, якщо ці товари:

а) продані для ввезення на територію України;

б) завезені одночасно або не раніше, ніж за 90 днів до ввезення оцінюваних товарів;

в) завезені на тих самих комерційних умовах, що й оцінювані товари, за відсутності таких угод, необхідно переходити до пошуку угод з ідентичними або подібними товарами, що мають розходження в даних параметрах.

У тих випадках, коли виявлені розходження в умовах здійснення угод із ввезеними ідентичними або подібними товарами за однакових комерційних умов (тобто на одному комерційному рівні), однієї і тієї самої кількості товару, що й з оцінюваних (ввезених) товарів, з урахуванням виявлених розходжень у цих характеристиках, ціна угоди з ідентичними або подібними товарами має бути відповідно відкоригована для компенсації (нівелювання) цих розходжень і приведення умов до порівняльного вигляду.

За наявності варіанта продажу, що відрізняється за якоюсь із зазначених трьох умов, варто зробити відповідне коригування базової (вихідної) ціни угоди з ідентичними або подібними товарами за одним або декількома чинниками:

а) лише за кількісними ознаками;

б) лише за чинниками, що стосуються комерційних умов продажу (тобто комерційний рівень продажу);

в) як за чинниками, що стосуються комерційних умов, так і за кількісними чинниками.

Ціна угоди з урахуванням коригувань за зазначеними вище чинниками з ідентичними або подібними ввезеними товарами має використовуватися як підстава визначення митної вартості оцінюваних товарів.

Проте необхідно враховувати, що коригування на комерційні умови продажу і на кількість необхідне лише в тому разі, коли однозначно встановлено, що ціна товару насправді залежить від цих чинників. Наприклад, у тих випадках, коли продавець продає товари за однією і тією самою ціною незалежно від класу покупців або кількості проданого товару (тобто ціна порівнюваних товарів не змінюється залежно від зазначених чинників), коригування ціни угоди не проводиться.

У зв'язку з цим, усі дані з таких коригувань мусять бути достовірні, тобто підтверджені документально, кількісно визначені, і митні органи мають можливість їх перевірити.

При оцінці за ціною угоди з ідентичними або подібними товарами необхідно забезпечити правильне урахування всіх додаткових нарахувань до ціни, фактично сплаченої або такої, що підлягає сплаті.

Якщо виявлені розбіжності в структурі ціни угоди порівнюваних товарів, то необхідно провести відповідне коригування, наприклад, на витрати з транспортування товару, навантаження і розвантаження, страхування і т.д.

Навіть у тих випадках, коли існують значні розходження у витратах, що підлягають оцінці, з ідентичних або подібних товарів, допускається проведення коригування для компенсації розходжень, спричинених засобом транспортування або придбання товару. Проведення подібних коригувань дасть змогу використовувати ціну угоди за ідентичними або однорідними товарами як основу для визначення митної вартості.

Коригування може призвести або до збільшення, або до зменшення вартості товарів. Обов'язковими вимогами до коригування є вимоги помірності, точності і можливості доведення (документального підтвердження) доцільності коригування і слушності відповідних розрахунків.

Якщо існують розходження в ціні товару, зумовлені комерційним рівнем або умовами транспортування і закупівлі товару, обсягом продажу, і коригування доцільне, проте відсутні можливості документального підтвердження вихідних даних, необхідних для коригування, то у цьому випадку визначення митної вартості за 2-3 методами не допускається.

Методи визначення митної вартості на підставі додавання та віднімання вартості

Визначення митної вартості за методом віднімання вартості (інколи його називають дедуктивним) використовується у тому разі, якщо оцінювані ідентичні чи однорідні товари продаються (відчужуються) на території України у незмінному вигляді. За основу для визначення митної вартості при використанні даного методу приймається ціна одиниці товару, за якою оцінювані ідентичні чи однорідні товари продаються найбільшою партією на території України у час, максимально наближений до часу ввезення (не пізніше 90 діб від дати ввезення оцінюваних товарів), покупцеві, незалежному від продавця. З ціни одиниці товару віднімаються, якщо вони можуть бути виділені, такі компоненти:

• виплати на витрату комісійних винагород та витрати на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження на території України після випуску товарів у вільний обіг;

• суми імпортного мита, податків, зборів та інших платежів, що підлягають сплаті в Україні, у зв'язку з ввезенням чи продажем товарів;

• звичайні витрати, понесені в Україні на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження.

За відсутності випадків продажу оцінюваних, ідентичних чи однорідних товарів у такому самому вигляді, в якому вони знаходяться на момент ввезення, за проханням декларанта може використовуватись ціна одиниці товару, що пройшов переробку, з поправкою на додану вартість. У тих випадках, коли неможливо використовувати наявні ціни угод або відсутня угода з ідентичними або однорідними товарами, необхідно переходити до інших альтернативних методів оцінки.

При оцінці товарів за четвертим методом ("Метод на основі віднімання вартості") та п'ятим методом ("Метод на основі додавання вартості") дозволяється зміна послідовності їх застосування: тобто після третього методу, за бажанням декларанта, може бути використаний як четвертий метод, так і п'ятий метод. Це зумовлено тим, що при застосуванні на практиці цих методів можуть виникнути труднощі. Дане положення відповідає і міжнародним нормам, закріпленим Угодою щодо застосування ст. VII ГАТТ "Оцінка товарів для митних цілей".


ya-v-l-e-n-i-e-p-ya-t-o-e-2006-dejstvuyushielic-a-francuzskijdvo-r-korolevamariyamedichi-eyo-velichestvo-koroleva-regentsha.html
ya-videl-yadernij-grib-rasskazi-pozhilogo-cheloveka.html
yabloko-s-shamanskoj-yabloni-ili-dar-poluchennij-v-nasledstvo-eta-proslezhivaetsya-i-vo-mnogih-posleduyushih-glavah.html
yadernaya-fizika-i-stroenie-solnca-chast-2.html
yadernie-raketi-srednej-i-mezhkontinentalnoj-dalnosti.html
yadernie-vzrivnie-tehnologii-kogda-s-nimi-luchshe-chem-bez-nih-chast-2.html
 • assessments.bystrickaya.ru/dajindi-blm-tidaushilarina-zhambil-zhabaev-shiarmashiliin-oitu-mtbek-nrslu-rmanbekizi.html
 • urok.bystrickaya.ru/primernaya-programma-professionalnogo-modulya-tehnicheskoe-obsluzhivanie-i-remont-avtotransporta-2010-g-stranica-3.html
 • institute.bystrickaya.ru/ezhekvartalnij-otchet-otkritoe-akcionernoe-obshestvo-torgovij-dom-gum-kod-emitenta-stranica-8.html
 • ucheba.bystrickaya.ru/primechaniya-klarissa-pinkola-estes.html
 • institute.bystrickaya.ru/glava-4-sherlin-harris-mertvij-v-seme.html
 • student.bystrickaya.ru/39-obespechenie-dejstvij-sil-i-sredstv-privlekaemih-dlya-provedeniya-spasatelnih-rabot-i-meropriyatij-po-zashite-naseleniya.html
 • shpora.bystrickaya.ru/zakon-o-socialnom-patronate-yavlyaetsya-antisemejnim-po-svoej-suti-ekspert-semya-v-sovremennom-mire.html
 • paragraph.bystrickaya.ru/kurs-5-sociologiya-5-uchebno-metodicheskie-materiali-po-discipline-5-uchebnaya-literatura-5-metodicheskie-razrabotki-kafedri-6-soderzhanie-disciplini-7-avtomatika-i-app-7.html
 • ucheba.bystrickaya.ru/prilozhenie-d-forma-sistema-normativnih-dokumentov-v-stroitelstve.html
 • learn.bystrickaya.ru/glava-iii-ladoni-i-peredavaemaya-s-ih-pomoshyu-informaciya-i-obshee-predstavlenie-o-yazike-telodvizhenij.html
 • lecture.bystrickaya.ru/43-sposob-predstavleniya-buhgalterskoj-otchetnosti-polzovatelyam-ezhekvartalnij-otchet-otkritoe-akcionernoe-obshestvo.html
 • uchenik.bystrickaya.ru/bileti-po-grazhdanskomu-pravu-chast-2.html
 • tasks.bystrickaya.ru/3-obsuzhdenie-romana-dudinceva-doklad-hrusheva.html
 • otsenki.bystrickaya.ru/rossiya-kak-nacionalno-politicheskoe-yavlenie-bila-stranica-6.html
 • urok.bystrickaya.ru/pravovoe-regulirovanie-semejnih-pravootnoshenij-v-rf-s-uchastiem-inostrannih-grazhdan.html
 • shpargalka.bystrickaya.ru/uroven-zhizni-naseleniya-denezhnie-dohodi-naseleniya-federalnaya-sluzhba-gosudarstvennoj-statistiki.html
 • uchenik.bystrickaya.ru/hram-hrista-spasitelya-na-vorobevih-gorah.html
 • prepodavatel.bystrickaya.ru/tablica-8-cennost-markerov-bakterialnogo-vospaleniya-novie-lechebno-diagnosticheskie-i-organizacionnie-tehnologii.html
 • predmet.bystrickaya.ru/rossijskaya-federacii-ministerstvo-obrazovaniya-i-molodezhnoj-politiki-stavropolskogo-kraya-gbou-dod.html
 • notebook.bystrickaya.ru/itogi-raboti-mo-svetogorskoe-gorodskoe-poselenie-za-2008-god-obshaya-harakteristika-mo-svetogorskoe-gorodskoe-poselenie.html
 • knigi.bystrickaya.ru/soobshenie-soobshenie-ya-a-vagramenko-redakcionnij-sovet.html
 • universitet.bystrickaya.ru/teoriya-mirozdaniya-na-osnove-obedineniya-izvestnih-fizicheskih-teorij-stranica-15.html
 • doklad.bystrickaya.ru/vot-tak-gost-f76-vospitanie-u-detej-pravilnogo-proiznosheniya-praktikum-po-logopedii-ucheb-posobie-dlya-uchashihsya.html
 • esse.bystrickaya.ru/r-u-rahmetova-doktor-ekonomicheskih-nauk-professor-zav-kafedroj-prikladnaya-matematika-kazahskogo-ekonomicheskogo-universiteta-im-t-riskulova-isin-m-e-stranica-5.html
 • tetrad.bystrickaya.ru/uchebnoe-posobie-dlya-studentov-pedagogicheskih-specialnostej-majkop-2004.html
 • grade.bystrickaya.ru/metodicheskie-ukazaniya-po-izucheniyu-disciplini-i-vipolneniyu-kursovoj-raboti-studentam-zaochnoj-formi-obucheniya-po-specialnosti-35-11-00.html
 • lecture.bystrickaya.ru/676282-g-tinda-amurskoj-oblasti-ul-krasnaya-presnya-d-29-kab-10-telefoni-58-427-58-417-faks-416-56-58-469.html
 • tetrad.bystrickaya.ru/uchenie-stepeni-crc-1-konvenciya-o-pravah-rebenka.html
 • lesson.bystrickaya.ru/obektno-orientirovannoe-programmirovanie.html
 • shkola.bystrickaya.ru/uchet-raschetov-po-nalogu-na-dobavlennuyu-stoimost.html
 • composition.bystrickaya.ru/otchet-ob-ispolnenii-programmi-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-goroda-glazova-na-2010-2014-godi-za-2010-god-stranica-10.html
 • studies.bystrickaya.ru/inoplanetnie-svyatci.html
 • uchitel.bystrickaya.ru/programma-vstupitelnogo-ispitaniya-v-magistraturu-po-napravleniyu-podgotovki-030300-psihologiya.html
 • desk.bystrickaya.ru/organizaciya-strahovaniya-v-rossijskoj-federacii-chast-5.html
 • obrazovanie.bystrickaya.ru/proekt-v-ramkah-programmi-intel-obuchenie-dlya-budushego-soderzhanie.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.