.RU

Выпуск ценных бумаг коммерческим банком - часть 3

Ïåðå÷åíü ýìèññèîííûõ öåííûõ áóìàã íå ÿâëÿåòñÿ çàêðûòûì, ëþáàÿ öåííàÿ áóìàãà, êîòîðàÿ ìîæåò õàðàêòåðèçîâàòüñÿ óêàçàííûìè âûøå ïðèçíàêàìè, äîëæíà áûòü ïðèçíàíà ýìèññèîííîé.

Ýìèññèîííûå öåííûå áóìàãè ìîãóò âûïóñêàòüñÿ â îäíîé èç ñëåêäóöþùèõ ôîðì:

- èìåííûå öåííûå áóìàãè äîêóìåíòàðíîé ôîðìû âûïóñêà (èìåííûå äîêóìåíòàðíûå öåííûå áóìàãè) ;

- èìåííûå öåííûå áóìàãè áåçäîêóìåíòàðíîé ôîðìû âûïóñêà (èìåííûå áåçäîêóìåíòàðíûå öåííûåáóìàãè) ;

- öåííûå áóìàãè íà ïðåäúÿâèòåëÿ äîêóìåíòàðíîé ôîðìû âûïóñêà (äîêóìåíòàðíûå öåííûå áóìàãè íà ïðåäúÿâèòåëÿ) .

Âûáðàííàÿ ýìèòåíòîì ôîðìà öåííûõ áóìàã äîëæíà îïðåäåëÿòüñÿ â åãî ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòàõ èëè ðåøåíèè î âûïóñêå öåííûõ áóìàã è ïðîñïåêòå ýìèññèè öåííûõ áóìàã.

Îäíà ýìèññèîííàÿ öåííàÿ áóìàãà ìîæåò áûòü óäîñòîâåðåíà òîëüêî îäíèì ñåðòèôèêàòîì.

Ñåðòèôèêàòом ýìèññèîííîé öåííîé áóìàãè является äîêóìåíò, который âûïóñêàåтся ýìèòåíòîì è óäîñòîâåðÿет ñîâîêóïíîñòü ïðàâ íà óêàçàííîå â ñåðòèôèêàòå êîëè÷åñòâî öåííûõ áóìàã. Âëàäåëåö öåííûõ áóìàã èìååò ïðàâî òðåáîâàòü îò ýìèòåíòà èñïîëíåíèÿ åãî îáÿçàòåëüñòâ íà îñíîâàíèè òàêîãî ñåðòèôèêàòà.

Îäèí ñåðòèôèêàò ìîæåò óäîñòîâåðÿòü ïðàâî íà îäíó, íåñêîëüêî èëè âñå ýìèññèîííûå öåííûå áóìàãè ñ îäíèì ãîñóäàðñòâåííûì ðåãèñòðàöèîííûì íîìåðîì. Îáùåå êîëè÷åñòâî ýìèññèîííûõ öåííûõ áóìàã, çàôèêñèðîâàííûõ âî âñåõ âûïóùåííûõ ýìèòåíòîì ñåðòèôèêàòàõ, íå äîëæíî ïðåâûøàòü êîëè÷åñòâà öåííûõ áóìàã, çàôèêñèðîâàííîãî â ðåøåíèè î âûïóñêå ýìèññèîííûõ öåííûõ áóìàã.

Ýìèññèîííûå öåííûå áóìàãè íà ïðåäúÿâèòåëÿ ìîãóò âûïóñêàòüñÿ òîëüêî â äîêóìàíòàðíîé ôîðìå. Èìåííûå ýìèññèîííûå öåííûå áóìàãè ìîãóò âûïóñêàòüñÿ êàê â äîêóìåíòàðíîé, òàê è â áåçäîêóìåíòàðíîé ôîðìå. Ôîðìà ýìèññèîííûõ öåííûõ áóìàã îïðåäåëÿåòñÿ ýìèòåíòîì.

Ôîðìà ýìèññèîííûõ öåííûõ áóìàã ìîæåò áûòü èçìåíåíà ïî ðåøåíèþ îðãàíà óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà, ïðèíÿâøåãî ðåøåíèå î âûïóñêå, òîëüêî ñ ñîãëàñèÿ âñåõ âëàäåëüöåâ öåííûõ áóìàãäàííîãî âûïóñêà è ïîñëå ðåãèñòðàöèè òàêîãî ðåøåíèÿ â óïîëíîìî÷åííîì ãîñóäàðñòâåííîì îðãàíå.

4) По способу удостоверения прав владельца ценной бумаги - ценные бумаги на предъявителя, ордерные и именные.

Права, удостоверенныеценной бумагой, могут принадлежать:

1) предъявителю ценной бумаги (ценная бумага на предъявителя);

2) названному в ценной бумаге лицу (именная ценная бумага);

3) названному в ценной бумаге лицу, которое может само осуществить эти права или назначить своим распорядителем (приказом) другое управомоченное лицо (ордерная ценная бумага).[4]

Для передачи другому лицу прав, удостоверенных ценной бумагой на предъявителя, достаточно вручения ценной бумаги этому лицу.


zagotovki-ubojnih-zhivotnih-veterinarno-sanitarnaya-ekspertiza-pri-sibirskoj-yazve-leptospiroze.html
zagrebin-lev-vasilevich.html
zagryaznenie-pochv-gorodov.html
zahist-nformac-v-telefonnih-lnyah.html
zahist-prava-ntelektualno-vlasnost-v-ukran.html
zahodi-derzhavi-shodo-zaluchennya-nozemnogo-kaptalu-chast-2.html
 • reading.bystrickaya.ru/konkursa-atisushilara-ojilatin-zhalpi-talaptar.html
 • abstract.bystrickaya.ru/23-uchet-nematerialnih-aktivov-v-ooo-svet-1-3-uchet-nematerialnih-aktivov-18-glava-ocenka-slozhivshejsya-praktiki.html
 • tests.bystrickaya.ru/kollekciya-577-gastrahandata-registracii110511-kollekciya-113-g-moskva-ul-roslovka.html
 • literatura.bystrickaya.ru/rol-dvizhenij-v-profilaktike-zabolevanij-ukreplenii-zdorovya-cheloveka.html
 • tasks.bystrickaya.ru/15-vzaimodejstvie-s-pedagogicheskoj-obshestvennostyu-naseleniem-oblasti.html
 • predmet.bystrickaya.ru/reshenie-ot-24-06-2009-stranica-18.html
 • prepodavatel.bystrickaya.ru/tematika-referatov-i-kontrolnih-rabot-uchebno-metodicheskij-kompleks-po-discipline-reklamnij-menedzhment.html
 • znanie.bystrickaya.ru/7-fizicheskoe-vospitanie-shkolnikov-v-seme-tetrad-dlya-lekcij-po-teorii-i-metodike-fizicheskogo-vospitaniya-dlya.html
 • ucheba.bystrickaya.ru/programma-neprerivnogo-obucheniya-ekologii-v-detskom-sadu-i-shkole-programma-po-ekologii-dlya-detskogo-sada.html
 • college.bystrickaya.ru/20-sekciya-kraevedenie-v-sovremennih-bibliotekah-reglament-na-zasedaniyah-konferencii.html
 • paragraf.bystrickaya.ru/x-znachenie-volnonaemnogo-truda-v-zemledelii-sobranie-sochinenij-pechataetsya-po-postanovleniyu-centralnogo-komiteta.html
 • kontrolnaya.bystrickaya.ru/programmi-po-protivodejstviyu-korrupcii-v-respublike-kazahstan-na-2011-2015-godi-vrealizaciyu-plana-meropriyatij-po-realizacii-programmi-po-protivodejstviyu-korrupcii-v-respublike-kazahstan-na-2011.html
 • lesson.bystrickaya.ru/prochitajte-predlozheniya-viberite-pravilnij-variant-i-otmette-sootvetstvuyushuyu-bukvu-na-matrice-grammatika.html
 • writing.bystrickaya.ru/kontrolnaya-rabota-po-mezhdunarodnim-ekonomicheskim-otnosheniyam.html
 • turn.bystrickaya.ru/oshibki-v-uchebnike-po-fizike-za-7-j-klass.html
 • exchangerate.bystrickaya.ru/8-mechej-pomeha-avtori-idei-n-krajner-gala-rubinshtejn-maks-fraj-koordinator-orakul-sostavitel.html
 • esse.bystrickaya.ru/programma-zdorove-programma-vseobuch-programma-intellekt-programma-nravstvenno-patrioticheskogo-vospitaniya-programma-psihologo-pedagogicheskoj-podderzhki-detej-gruppi-riska-stranica-3.html
 • turn.bystrickaya.ru/plan-raskolnikov-ne-iz-zhestokosti-sovershil-prestuplenie-a-iz-interesa-pravda-li-chto-est-dva-tipa-lyudej-zarozhdenie-misli-o-prestuplenii.html
 • predmet.bystrickaya.ru/sozdanie-nacionalnogo-banka-respubliki-kazahstan.html
 • obrazovanie.bystrickaya.ru/primernaya-programma-disciplini-mikroelektromehanika-rekomenduetsya-minobrazovaniem-rossii-dlya-specialnosti.html
 • shpargalka.bystrickaya.ru/varianti-domashnej-kontrolnoj-raboti-1-po-discipline-osnovi-menedzhmenta.html
 • portfolio.bystrickaya.ru/otdelenie-duhovie-instrumenti.html
 • predmet.bystrickaya.ru/sodejstvie-v-raschistke-pridomovoj-territorii-doklad-o-deyatelnosti.html
 • paragraf.bystrickaya.ru/while-reading-listening-kurs-1-nazva-disciplni-druga-nozemna-mova-przvishe-vikladacha.html
 • kontrolnaya.bystrickaya.ru/realnaya-virtualnost-stranica-5.html
 • kontrolnaya.bystrickaya.ru/razrabotka-uroka-predmet-geometriya-tema-uroka-peresechenie-pryamoj-i-okruzhnosti.html
 • znaniya.bystrickaya.ru/raznourovnevie-zadaniya-na-osnove-soderzhaniya-uchebnogo-teksta-kak-sredstvo-realizacii-uchebno-poznavatelnoj-kompetentnosti-uchashihsya-osnovnoj-shkoli-na-urokah-istorii-i-obshestvovedeniya.html
 • desk.bystrickaya.ru/pamyat-prepodobnogo-efrema-novotorzhskogo-zhitiya-svyatih.html
 • institute.bystrickaya.ru/glavnij-buhgalter-kvalifikacionnij-spravochnik-dolzhnostej-rukovoditelej-specialistov-i-drugih-sluzhashih.html
 • university.bystrickaya.ru/glava-i-obshie-polozheniya-rabochaya-tetrad-slushatelya-kursov-osnovi-religioznih-kultur-i-svetskoj-etiki.html
 • teacher.bystrickaya.ru/glava-8-tehnologiya-marketinga--81-sushnost-tehnologii-marketinga-uchebnika-dlya-studentov-visshih-uchebnih.html
 • desk.bystrickaya.ru/otchet-obshestva-s-ogranichennoj-otvetstvennostyu-nauka-svyaz.html
 • bukva.bystrickaya.ru/posevnie-ploshadi-kormovih-kultur-i-estestvennie-kormovie-agropromishlennogo-kompleksa-i-selskih-territorij-v.html
 • kontrolnaya.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-po-discipline-filosofiya-dlya-studentov-ochnoj-formi-obucheniya-vseh-specialnostej.html
 • grade.bystrickaya.ru/mezhdunarodnaya-konferenciya-tibetskie-posvyasheniya-omcosmoenergy-ru.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.