.RU

Визначення шляхів удосконалення зовнішньої торгівлі України

Анотація

Предметом курсової роботи є зовнішня торгівля як чинник економічного розвитку країни.

Об’єктом дослідження є експортно-імпортні операції України.

Актуальність теми у сучасних умовах досить важлива, через те що, зовнішня торгівля складає основу торгівлі між країнами. У загальному виді міжнародна торгівля є засобом, за допомогою якого країни можуть розвивати спеціалізацію, підвищувати продуктивність своїх ресурсів і в такий спосіб збільшувати загальний обсяг виробництва.

В курсовій роботі були застосовані методи при дослідженні закономірностей розвитку наукових поглядів на причини здійснення зовнішньої торгівлі – історико-логічний метод; для аналізу динаміки експорту/імпорту товарів і послуг – методи порівняльного аналізу; при розробці моделей прогнозування – методи формалізації, моделювання, методи кореляційно-регресійного аналізу, математичної статистики.

Зовнішня торгівля є вагомою рушійною силою економічного зростання в будь-якій країні світу. Від величини сальдо чистого експорту залежить не лише стан платіжного балансу країни, ситуація на її валютному ринку, динаміка валютного курсу та валових міжнародних резервів, але й здатність країни зберігати економічну незалежність, підтримувати зовнішній державний борг на безпечному для країни рівні, запобігаючи досягненню критичної величини запозичень на світовому фінансовому ринку.


Вступ

Зовнішня торгівля є вагомою рушійною силою економічного зростання в будь-якій країні світу. Від величини сальдо чистого експорту залежить не лише стан платіжного балансу країни, ситуація на її валютному ринку, динаміка валютного курсу та валових міжнародних резервів, але й здатність країни зберігати економічну незалежність, підтримувати зовнішній державний борг на безпечному для країни рівні, запобігаючи досягненню критичної величини запозичень на світовому фінансовому ринку. Саме тому ефективне управління експортно-імпортною діяльністю економічних суб’єктів на макрорівні з метою підтримання її раціональної товарної структури та сальдо зовнішньої торгівлі на оптимальному для економіки рівні є актуальним завданням економічної політики держави.

Актуальність теми у сучасних умовах досить важлива, через те що, зовнішня торгівля складає основу торгівлі між країнами. У загальному виді міжнародна торгівля є засобом, за допомогою якого країни можуть розвивати спеціалізацію, підвищувати продуктивність своїх ресурсів і в такий спосіб збільшувати загальний обсяг виробництва. Суверенні держави, як і окремі регіони країни, можуть виграти за рахунок спеціалізації на виробах, що вони можуть робити з найбільшою відносною ефективністю, і наступного обміну на товари, що вони не в змозі самі ефективно робити.

Дослідженням теоретичних засад зовнішньої торгівлі та процесу урізноманітнення інструментів її державного регулювання присвячені праці таких зарубіжних вчених, як Р. Вернона, Е. Гекшера, П. Кругмана, С. Ліндера, Т. Мана, Б. Оліна, М. Познера, Ф. Рута, а також вітчизняних вчених – Л. Антонюк, В. Козика, Ю. Козака, Ю. Макогона, С. Макухи, Л. Панкової, І. Радіонової, А. Савченка, В. Савчука, Є. Савельєва, А. Філіпенка.

Предметом курсової роботи є зовнішня торгівля як чинник економічного розвитку країни.

Об’єктом дослідження є експортно-імпортні операції України.

Метою роботи є визначення шляхів удосконалення зовнішньої торгівлі України.

Для досягнення визначеної мети необхідно виконати наступні завдання:

- дослідити теоретичні основи зовнішньої торгівлі країни

- визначити поняття, форми та методи здійснення зовнішньої торгівлі

- визначити вплив зовнішньої торгівлі на результати економічного розвитку країни

- визначити методи регулювання зовнішньої торгівлі

- проаналізувати зовнішню торгівлю України

- проаналізувати зовнішньоторговельний баланс України

- проаналізувати зовнішньоторговельні відносини України із країнами сусідами

- оцінка стан зовнішньоекономічної безпеки України згідно з пороговими значеннями її індикаторів

Методами дослідження є наступні: при дослідженні закономірностей розвитку наукових поглядів на причини здійснення зовнішньої торгівлі – історико-логічний метод; для аналізу динаміки експорту/імпорту товарів і послуг – методи порівняльного аналізу; при розробці моделей прогнозування – методи формалізації, моделювання, методи кореляційно-регресійного аналізу, математичної статистики.

Інформаційною базою дослідження стали нормативно-правові документи України, матеріали Державного комітету статистики України, Національного банку України, Міністерства економіки та Міністерства фінансів України, Рахункової палати України, державних статистичних органів країн-торговельних партнерів України, їх міністерств та центральних банків, ОЕСР, СОТ, монографічні дослідження вітчизняних та зарубіжних економістів.


1. Теоретичні основи зовнішньої торгівлі

1.1 Поняття, класифікація та форми зовнішньої торгівлі

Зовнішня торгівля – це відносини між суб'єктами ЗЕД з приводу купівлі-продажу товарів, капіталів, робочої сили та послуг.

Зовнішня торгівля в широкому розумінні охоплює всяку обмінну діяльність як товарами, так і іншими продуктами людської праці. Більше того, зовнішня торгівля охоплює і предмети, що не створюються людьми, а іноді й не зовсім досяжні для людей (наприклад, ділянки на Місяці). Тобто загалом зовнішню торгівлю можна визначити як систему відносин обмінного характеру (купівлі-продажу), що виникають та існують між суб'єктами ЗЕД і базуються на міжнародному поділі праці.

У рамках цього розділу зовнішня торгівля розглядається тільки як форма міжнародних економічних відносин, що відображають товарно-грошові відносини купівлі-продажу стосовно товарів, що являють собою продукти так званого матеріального виробництва.

Отже, під терміном «товари» в цьому розділі в основному слід розуміти товари матеріального виробництва або, іншими словами, уречевлені товари, тобто такі, які можна відчути за допомогою людських органів відчуття чи визначити за допомогою спеціальних приладів.

Зовнішня торгівля є своєрідним проявом світового товарного ринку. Тому не дивно, що визначення міжнародного світового товарного ринку майже збігається з основним змістом зовнішньої торгівлі.

Світовий товарний ринок – це частина світового ринку, система обмінних відносин якого побудована на організації купівлі-продажу продуктів матеріального виробництва.

На національному ринку рух товарів обумовлюється більше економічними факторами (виробничими зв'язками між підприємствами і регіонами країни), ніж іншими, включаючи державну політику, то на світовому ринку суттєвий вплив на міжнародну торгівлю має зовнішньоекономічна політика окремих держав чи їхніх груп. Отже, рух товарів між національними господарствами дещо обмежений, а деякі товари, що виробляються в окремих країнах, взагалі не поступають у світовий товарообіг.

Зовнішня торгівля є основним напрямом господарської діяльності суб'єктів ЗЕД. Зовнішньоторговельні операції складають 80% всіх операцій, які включає ЗЕД суб'єктів світового господарства. Це означає, що у зовнішній торгівлі насамперед, і розкривається головний зміст господарської діяльності суб'єктів ЗЕД.

Конкретний зміст зовнішньої торгівлі знаходить свій прояв у діяльності різних суб'єктів світового господарства.

– За критерієм суб'єктів, що здійснюють зовнішньоторговельні операції можна виділити:

1. Зовнішня торгівля держави – це сукупність експортно-імпортних операцій окремої країни.

2. Зовнішня торгівля окремих суб'єктів ЗЕД – це сукупність експортно-імпортних операцій, який здійснює кожний з них окремо.

– За критерієм обсягу зовнішньої торгівлі суб'єктів ЗЕД виділяють:

1. Експорт суб'єктів ЗЕД – це продаж товарів іноземним суб'єктам ЗЕД та їх переміщення через митний кордон країни місцезнаходження суб'єкта ЗЕД експортера.

2. Реекспорт суб'єктів ЗЕД – це продаж іноземним суб'єктам ЗЕД та вивіз за межі країни товарів, які раніше були ввезені на її територію.

3. Імпорт суб'єктів ЗЕД – це купівля товарів у іноземних суб'єктів ЗЕД та їх введення на територію країни, включаючи закупку товарів, які призначаються для особистого споживання національними організаціями та відомствами що знаходяться за кордоном.

4. Реімпорт суб'єктів ЗЕД – це імпорт товарів, які раніше вивозилися із країни і не підлягали переробці.

5. Зовнішньоторговельний оборот суб'єктів ЗЕД – це обсяг їх експортно-імпортних угод за певний проміжок часу (як правило один рік).

6. Фізичний обсяг зовнішньої торгівлі суб'єктів ЗЕД – це оцінка їх експортно-імпортних угод у постійних цінах певного проміжку часу, як правило за певний рік.

7. Генеральна торгівля суб'єктів ЗЕД – це обсяг їх зовнішньоторговельного обороту з урахуванням вартості транзитних товарів. Цей показник, наприклад, характеризує зовнішню торгівлю держави як суб'єкта ЗЕД.

8. Спеціальна торгівля суб'єктів ЗЕД – це чистий зовнішньоторговельний оборот, тобто продукція, яка остаточно була експортована або імпортована із країни.

– По критерію структури виділяють такі показники ЗТ:

1. Товарна структура зовнішньої торгівлі суб'єктів ЗЕД – це розподіл обсягу експорту на імпорт по основним товарним позиціям. Останні, наприклад, відображені в Єдиному митному тарифі України, де вказані всі товари, які підлягають експорту чи імпорту в нашій державі.

2. Географічна структура зовнішньої торгівлі суб'єктів ЗЕД – це розподіл їх експорту та імпорту по окремими країнам, групам країн, регіонам світу,

3. Інституціональна структура зовнішньої торгівлі суб'єктів ЗЕД – це розподіл зовнішньої торгівлі по суб'єктах та методах здійснення експортно-імпортних операцій.

– За критерієм динаміки зовнішньої торгівлі суб'єктів ЗЕД виділяють такі показники:


uslozhnenie-reshayushego-pravila-pri-upravlenii-v-zadachah-raspoznavaniya-obrazov.html
usomnivshijsya-makar.html
uspehi-nauki-i-tehniki-v-60-70-godi-v-sssr.html
uspeshnij-upravlyayushij-rostom-kakoj-on.html
ust-cilemskaya-cbs-komi-respublikanskaya-yunosheskaya-biblioteka-metodiko-informacionnij-otdel-biblioteki-respubliki.html
ustanavlivajte-zritelnij-kontakt-proektov-centra-lechebnoj-pedagogiki-moskva-vse-lyudi-mogut-uchitsya.html
 • literature.bystrickaya.ru/boris-mihajlovich-astafev.html
 • letter.bystrickaya.ru/mozdok-v-godi-velikoj-otechestvennoj-vojni-predposilki-osnovaniya-mozdoka.html
 • znaniya.bystrickaya.ru/rabota-na-telefone-etu-istoriyu-ya-uznal-ot-odnogo-svoego-znakomogo-ego-zovut-bahtiyar-eto-imya-oznachaet-polovina.html
 • tetrad.bystrickaya.ru/vidi-analiza-chast-2.html
 • occupation.bystrickaya.ru/metodicheskoe-posobie-po-chastnoj-mikrobiologii-s-virusologiej-i-immunologiej-dlya-studentov-lechebnogo-fakulteta-stavropol-2010-g.html
 • predmet.bystrickaya.ru/sberbank.html
 • vospitanie.bystrickaya.ru/zadanie-parametrov-proceduri-21-6-analiz-testa-kraskala-uollesa-22.html
 • write.bystrickaya.ru/glava-7-konec-eri-muzhchin-majkl-mur.html
 • notebook.bystrickaya.ru/izveshenie-o-provedenii-otkritogo-aukciona-na-pravo-zaklyucheniya-municipalnogo-kontrakta-na-postavku-literaturi-dlya-komplektovaniya-bibliotechnih-fondov-bibliotek-g-pyatigorska-forma-torgov-stranica-10.html
 • assessments.bystrickaya.ru/doklad-o-rezultatah-i-osnovnih-napravleniyah-deyatelnosti-ministerstva-kulturi-zabajkalskogo-kraya-na-2011-2013-godi.html
 • desk.bystrickaya.ru/polozhenie-obattestacii-associirovannih-chlenov-ipb-rossii-pretenduyushih-napoluchenie-kvalifikacionnogo-attestata-rezerva-professionalnogo-buhgaltera-utverzhdeno-resheniem-prezidentskogo-soveta.html
 • lesson.bystrickaya.ru/prikazivayu-stranica-5.html
 • turn.bystrickaya.ru/planirovanie-urokov-anglijskogo-yazika-dlya-8-go-klassa-obsheobrazovatelnoj-shkoli-uchitelya-anglijskogo-yazika.html
 • composition.bystrickaya.ru/osnovnie-meropriyatiya-po-realizacii-strategii-chuvashiya-bioregion-do-2020-goda.html
 • learn.bystrickaya.ru/formi-i-metodi-finansovogo-obespecheniya-predprinimatelstva.html
 • lektsiya.bystrickaya.ru/primernij-plan-harakteristiki-geroya-i-vstuplenie-mesto-geroya-v-proizvedenii-ii-glavnaya-chast-harakteristika-geroya-vozrast-geroya-ego-socialnoe-i-materialnoe-polozhenie.html
 • assessments.bystrickaya.ru/denezhnaya-sistema-eto-forma-organizacii-i-regulirovaniya-nacionalnim-zakonodatelstvom-denezhnogo-obrasheniya-v-strane.html
 • laboratornaya.bystrickaya.ru/razvitie-rechi-na-5-m-godu-zhizni.html
 • education.bystrickaya.ru/14-tochechnoe-issledovanie-sociologicheskogo-issledovaniya.html
 • crib.bystrickaya.ru/kalinauskas-igop-duhovnoe-soobshestvo-stranica-32.html
 • occupation.bystrickaya.ru/obzor-ispolzuemoj-literaturi.html
 • klass.bystrickaya.ru/a-yu-peregud-sbornik-dvenadcatoj-mezhregionalnoj-nauchnoj-studencheskoj-konferencii.html
 • abstract.bystrickaya.ru/3-kursa-ochnoj-formi-obucheniya-specialnosti-030602-65.html
 • klass.bystrickaya.ru/5-tmendeg-trati-szder-trkesn-mainalarin-anitapsjlem-ra.html
 • esse.bystrickaya.ru/programmnie-sredstva-podgotovki-internet-publikacij-na-osnove-dannih-s-prostranstvennoj-privyazkoj.html
 • uchit.bystrickaya.ru/suhie-rastvornie-smesi-modificirovannie-polimernimi-dobavkami-sekerina-n-v-kand-tehn-nauk-doc.html
 • education.bystrickaya.ru/221-obshie-trebovaniya-k-usloviyam-postavki-1-1-obshie-svedeniya-o-procedure-zaprosa-predlozhenij-5.html
 • prepodavatel.bystrickaya.ru/tragediya-russkoj-kulturi-stranica-28.html
 • letter.bystrickaya.ru/o-vnesenii-dopolnenij-v-prognoznij-plan-privatizacii-municipalnogo-imushestva-krasnoholmskogo-rajona-na-2012-2014-godi.html
 • otsenki.bystrickaya.ru/specialnij-kurs-20-akademicheskih-chasov-dlya-chlenov-konkursnih-komissij-specialistov-rabotayushih-v-sfere-goszakupok-i-postavshikov.html
 • shpora.bystrickaya.ru/yavochnoe-vremya.html
 • uchit.bystrickaya.ru/strukturnij-funkcionalizm-chast-2.html
 • letter.bystrickaya.ru/o-perehode-yazika-v-rech-kognitivnaya-interpretaciya.html
 • portfolio.bystrickaya.ru/pechalnie-oni-zhe-optimisticheskie-misli-chto-nuzhno-vzroslomu-i-nastoyashemu-muzhchine-rasskazivat-zhenshinam.html
 • knigi.bystrickaya.ru/reshenie-optimizacionnih-zadach-s-pomoshyu.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.