.RU

Вказівки до оформлення дипломних робот - часть 4

Таблицю розділяють на графи (колонки) і рядки. В верхній частині розміщують шапку таблиці, в якій вказують найменування граф. Діагональне ділення шапки таблиці не допускається. Ліву графу (боковик) часто вико-ристовують для найменування рядків. До­пускається не розділяти рядки гори-зонтальними лініями. Мінімальна відстань між основами рядків - 8 мм. Розміри таблиці визначаються об'ємом матеріалу.

Графу “№ п/п” в таблицю не включають. При необхідності нумерації, номера вказують в боковику таблиці перед найменуванням рядка.

Найменування граф може складатися з заголовків і підзаголов­ків, які записують в однині, симетрично до тексту графи малими буквами, починаючи з великої. Якщо підзаголовок складає одне речення з заголовком, то в цьому випадку його починають з малої букви. В кінці заголовків і підзаголовків граф таблиці крапку не ставлять. Дозволяється заголовки і підзаголовки граф таблиці виконува­ти через один інтервал.

Якщо всі параметри величин, які наведені в таблиці, мають одну й ту саму одиницю фізичної величини, то над таблицею розмі­щують її скорочене позначення (мм ). Якщо ж параметри мають різні одиниці фізичних величин, то позначення одиниць записують в заголовках граф після коми (Довжина, мм ).

Текст заголовків і підзаголовків граф може бути замінений буквеними позначеннями, якщо тільки вони пояснені в попередньому тексті чи на ілюстраціях ( D - діаметр, Н - висота і т.д .). Одна­кові буквені позначення групують послідовно в порядку росту їх індексів, наприклад: (L1 , L2 , .. .).

Найменування рядків записують в боковику таблиці у вигляді заголовків в називному відмінку однини, малими буквами, починаючи з великої і з однієї позиції. В кінці заголовків крапку не ставлять. Позначення одиниць фізичних величин вказують в заголовках після коми.

Для опису визначеного інтервалу значень в найменуваннях граф і рядків таблиці можна використовувати слова: “більше ”, “менше ”, “не більше ”, “не менше ”, “в межах ”. Ці слова розміщують після одиниці фізичної величини:

(Напруга, В, не більше ),

а також використовують слова “від ”, “більше ”, “до ”:

(Від 10 до 15; більше 15; до 20 )

Дані, що наводяться в таблиці, можуть бути словесними і чис­ловими.

Слова записують в графах з однієї позиції. Якщо рядки табли­ці не розділені лініями, то текст, який повторюється і складаєть­ся з одного слова дозволяється замінювати лапками (,,). Якщо текст складається з одного і більше слів, то при першому повто­ренні його замінюють словами “так же ”, а далі лапками. При розді­ленні таблиці горизонтальними лініями - ніякої заміни не викону­ють.

Числа записують посередині графи так, щоб їх однакові роз­ряди по всій графі були точно один під одним, за виключенням ви­падку, коли вказують інтервал. Інтервал вказують від меншого числа до більшого з тире між ними:

12 - 35

122 - 450

Дробові числа наводять у вигляді десяткових дробів, з одна­ковою кількістю знаків після коми в одній графі. Розміри в дюймах можна записувати у вигляді: І/2", 1/4", 1/8".

Ставити лапки замість цифр, чи математичних символів, які повто-рюються не можна. Якщо цифрові чи інші дані в таблиці не наводяться, то ста­виться прочерк.

Таблиці нумерують в межах розділів і позначають зліва над таблицею за формою: “Таблиця 4.2 – Найменування таблиці ”. Крапку в кінці не ставлять. Якщо найменування таблиці довге, то продовжують у наступному рядку починаючи від слова “Таблиця ”. Номер таблиці складається з номера роз­ділу і порядкового номера таблиці в розділі, розділених крапкою. Дозволяється нумерувати в межах всього документа.

Таблиця може бути великою як в горизонтальному так і в вертикальному напрямках, або іншими словами може мати велику кількість граф і рядків. В таких випадках таблицю розділяють на частини і переносять на інші сторінки, або розміщують одну частину під іншою чи поряд.

Якщо частини таблиці розміщують поряд, то в кожній частині повторюють шапку таблиці, а при розміщенні однієї частини під ін­шою - повторюють боковик.

Якщо в кінці сторінки таблиця переривається і її продовження буде на наступній сторінці, в першій частині таблиці нижню горизонтальну лінію, що обмежує таблицю, не проводять.

При перенесенні частин таблиці на інші сторінки, повторюють або продовжують найменування граф. Допускається виконувати нуме­рацію граф на початку таблиці і при перенесенні частин таблиці на наступні сторінки повторювати тільки нумерацію граф.

У всіх випадках найменування (при його наявності) таблиці розміщують тільки над першою частиною, а над іншими частинами зліва пишуть “Продовження таблиці 4.2 ” без крапки в кінці.

Інші вимоги до виконання таблиць – відповідно до чинних стандартів на технічну документацію.

5.8 Висновки

Висновки оформлюють з заголовком “Висновки ” з нової пронуме­рованої сторінки, починаючи з абзацу.

В тексті аналізуються основні підсумки роботи над проектом, дають оцінку одержаним результатам, визначають перспективи їх покращення. Вказують значення виконаної роботи для виробництва і перспективи реалізації проекту.

5.9 Список літератури

Список літератури оформлюють з заголовком “Список літератури ” з нової пронумерованої сторінки, починаючи з абзацу.

Список літератури повинен включати тільки ті літературні джерела, які використовувалися в дипломному проекті (дипломній роботі).

Використану літературу розміщують в порядку появи посилання на неї в тексті. Посилання на літературу наводять в квадратних дужках, вказу­ючи порядковий номер за списком [1]. Нумерація посилань повинна починатися з одиниці і далі по порядку.

В списку кожну літературу записують з абзацу і нумерують арабськими числами. Літературу записують мовою, якою вона видана.

5.9.1 Форми запису

Список літератури

1. Прізвище І. Б. Назва книги.- Місце видання.: Видавництво, Рік.- Число сторінок.

(1. Максимович Н.Г. Теорія графів і електричних кіл.- Львів: Вища школа, 1987. - 216 с.)

2. Назва книги / І.Б. Прізвище.- Місце видання.: Видавництво, Рік.- Число сторінок.

(2. Вимірювання і комп’ютерно-вимірювальна техніка: Навч. посіб­ник / В.О.Поджаренко, В.В.Кухарчук.- К.: НМК ВО, 1991. - 240 с.)

3. Прізвище І. Б. Назва частини книги // Прізвище І.Б. Назва книги.- Місце видання.: Видавництво, Рік.- С. Інтервал сторінок.

(3. Хоор К. О структурной организации данных // Дал У., Дейкстра Э., Хоор К. Структурное программирование.- М.: Мир, 1975.- С. 98-197.)

4. Прізвище І.Б. Назва частини видання // Назва видання.- Рік.- № Число.- С. Інтервал сторінок.

(4. Dreiheller A. Programming Lanquage Incorporating Units of Measure // Informationstechnik.- 1997.- №1.- P. 83-88.)

(5. Ершов А. А. Стабильные методы оценки параметров // Автоматика и телемеханика.- 1978.- №8.- С. 86-91.)

5. Нормативно-технічні та патентні документи.

(6. ГОСТ 7.9-77. Реферат и аннотация.- М.: Издательство стандартов, 1981.- 6 с.)

(7. Пат. 3818311, США, МКИ НОЗК 17/60. Схема защиты полу-проводникового переключателя.- Опубл. 04.05.84.)

5.10 Додатки

Ілюстрації, таблиці, текст допоміжного характеру, схеми можна оформляти у додатках.

Додатки оформлюють як продовження документа на його наступ­них сторінках, розташовуючи в порядку посилань на них у тексті ПЗ.

Посилання на додатки в тексті ПЗ дають за формою:

“... наведено в додатку А ” , „ ... наведено в таблиці В.5 ” або (додаток Б ); (додатки К, Л ).

Кожен додаток необхідно починати з нової сторінки вказуючи зверху посередині рядка слово “Додаток ” і через пропуск його позначення. Додатки позначають послідовно великими українськими буквами, за винятком букв Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь , наприклад, Додаток А , Додаток Б і т.д. Якщо додатків більше ніж букв, то продовжують позначати арабськими цифрами. Дозволяється позначати додатки латинськими буквами, за винятком букв I і O .

Під позначенням для обов’язкового додатку пишуть в дужках слово (обов’язковий) , а для інформативного – (довідниковий).

Кожен додаток повинен мати тематичний (змістовний) заголо­вок, який записують посередині рядка малими буквами починаючи з великої. При наявності основного напису - заголовок записують у відповідній графі.

Ілюстрації, таблиці, формули нумерують в межах кожного додатка, вказуючи його позначення: “Рисунок Б.3 - Найменування”; “Таблиця В.5 - Найменування” і т.п.

Нумерація аркушів документа і додатків, які входять до його складу, повинна бути прохідною.

Всі додатки включають у зміст, вказуючи номер, заголовок і сторінки з яких вони починаються.

6 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ГРАФІЧНОЇ ЧАСТИНИ

6.1 Загальні правила

Схеми необхідно виконувати у відповідності до вимог стан­дартів ЄСКД на установлених форматах простим олівцем середньої твер­дості, а демонстра-ційні плакати - тушшю або олівцем (ГОСТ 2.701-84 і ГОСТ 2.702-75). При викорис­танні комп'ютерних графічних редакторів дозволяється друкувати креслення і схеми на аркушах принтерного формату, а потім закріплювати на відповідних форматах.

Кожен аркуш графічної частини повинен мати рамку робочого поля і основні написи. На плакатах основний напис розміщують з тильної сторони у відповідному місці (справа-внизу).

Кожна схема повинна мати назву, яка визначається назвою її виду і типу, наприклад, Схема електрична принципова

Назву схеми вписують в графу 1 основного напису після наз­ви виробу, для якого розроблена схема і шрифтом меншого розміру. Назву виробу слід записувати в називному відмінку однини, ставлячи на першому місці іменник. Знак переносу в назвах не використовується, крапка в кінці не ставиться.

Всі надписи на схемах повинні виконуватися креслярськими шрифтами згідно з міждержавним стандартом ГОСТ 2.304-81.

Посилання на графічну частину виконують за формою:


ustrojstvo-dlya-beskontaktnogo-izmereniya-temperaturi-pri-pomoshi-akustoopticheskogo-filtra.html
ustrojstvo-elt-monitora.html
ustrojstvo-i-rezhim-raboti-infekcionnogo-stacionara.html
ustrojstvo-pevm-firmi-ibm-periferijnoe-oborudovanie-naznachenie-i-istoriya-sozdaniya-pevm.html
ustrojstvo-stoyanki-vremenno-zaderzhannogo-gruzovogo-transporta-rezhimnaya-zona-v-g-zhovtobryuh-2009-g.html
ustrojstvo-veb-kameri.html
 • exchangerate.bystrickaya.ru/ivadal-novejshee-dostizhenie-v-lechenie-narushenij-sna.html
 • znaniya.bystrickaya.ru/raschet-nalogov-dohoda-pribili-i-rentabelnosti-metodicheskie-rekomendacii-dlya-vipolneniya-kursovoj-raboti-po-discipline.html
 • znaniya.bystrickaya.ru/psihoanaliz-v-literaturovedenii.html
 • nauka.bystrickaya.ru/vipolnenie-godovogo-plana-profilakticheskih-privivok-o-sanitarno-epidemiologicheskoj-obstanovke-v-yalchikskom-rajone-v-2003-godu.html
 • abstract.bystrickaya.ru/1-predmet-i-metod-istorii-gosudarstva-i-prava-zarubezhnih-stran-periodizaciya-kursa-predmet-igpzs.html
 • studies.bystrickaya.ru/gosudarstvo-i-pravo-polshi.html
 • zadachi.bystrickaya.ru/prikaz-ot-2010-g-rabochaya-programma-po-kursu-fiziki-uchitelya-filinoj-e-v-dlya-8-klassa-stranica-4.html
 • znaniya.bystrickaya.ru/razrabotka-i-issledovanie-modelej-ustojchivih-sistem-inercialnoj-navigacii-05-13-18-matematicheskoe-modelirovanie-chislennie-metodi-i-kompleksi-programm.html
 • literatura.bystrickaya.ru/rkteu-zhattamasi-rkteu-bojinsha-zhattama-astana-haliarali-uezhaji.html
 • kontrolnaya.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-po-literature-v-6-klasse-uchitel-russkogo-yazika-i-literaturi-zajceva-e-yu-poyasnitelnaya-zapiska.html
 • uchebnik.bystrickaya.ru/v-nochnom-sadu-vesennie-zaboti-novie-stihi.html
 • esse.bystrickaya.ru/rabota-g-ekaterinburg-2005-g.html
 • kolledzh.bystrickaya.ru/beklemishev-ep-k-ek-n-doc-skagspankratova-ia-asp-rgpu-orientiri.html
 • uchebnik.bystrickaya.ru/ukazatel-sokrashenij-stranica-47.html
 • education.bystrickaya.ru/3-informatizaciya-i-globalizacii-informacionnaya-bezopasnost-v-mirovom-politicheskom-processe.html
 • upbringing.bystrickaya.ru/material-itogovogo-testirovaniya-znanij-studentov-zadachi-i-prakticheskie-situacij-po-kursu-uchebno-metodicheskoe.html
 • spur.bystrickaya.ru/metodicheskie-rekomendacii-uchebno-metodicheskij-kompleks-po-discipline-sociologiya-vklyuchaet-v-sebya-rabochuyu-uchebnuyu.html
 • letter.bystrickaya.ru/nastoyashee-uchebnoe-posobie-podgotovleno-dlya-studentov-fakultetov-fizicheskoj-kulturi-udk-000000-stranica-4.html
 • lesson.bystrickaya.ru/organizaciya-gosudarstvennoj-sluzhbi-v-rossijskoj-federacii-pravovie-aspekti.html
 • learn.bystrickaya.ru/gavrilov-o-a-kurs-pravovoj-informatiki-uchebnik-dlya-vuzov.html
 • shpargalka.bystrickaya.ru/uskorennoe-obuchenie-obsheniyu-i-vzaimodejstviyu-v-gruppah-na-kibernometrah-pyatogo-pokoleniya.html
 • klass.bystrickaya.ru/anatolij-chubajs-poluchil-vlast-nad-zemelnimi-uchastkami-gosduma-rf-monitoring-smi-18-maya-2006-g.html
 • shpora.bystrickaya.ru/vvedenie-v-disciplinu-pechatnoe-i-poslepechatnoe-oborudovanie-rabochaya-programma-po-discipline-pechatnoe-i-poslepechatnoe.html
 • write.bystrickaya.ru/glava-semnadcataya-drevnie-korni-koldovskih-uchenij.html
 • thesis.bystrickaya.ru/predstavitel-gubernatora-yanao-proinspektirovala-gotovnost-shkol-nadimskogo-rajona-k-uchebnomu-godu-informacionnoe-agentstvo-nakanuneru-04082011.html
 • obrazovanie.bystrickaya.ru/programma-po-discipline-tehnologiya-i-organizaciya-us-lug-pitaniya.html
 • notebook.bystrickaya.ru/kniga-nedostojnaya-vtorogo-prochteniya-nedostojna-i-pervogo-stranica-4.html
 • bukva.bystrickaya.ru/poryadok-obrasheniya-za-trudovoj-pensiej.html
 • knigi.bystrickaya.ru/sosanie-palca-problema-ili-norma.html
 • uchitel.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-po-izo-dlya-5-go-klassa-borisovoj-g-a.html
 • books.bystrickaya.ru/d-s-lihachyov-predstayot-pered-nami-chelovekom-gluboko-obespokoennim-za-sudbu-on-s-bolshoj-gorechyu-pishet-o.html
 • education.bystrickaya.ru/-3-posyagatelstva-na-obshestvennie-otnosheniya-osnovannie-na-principe-osushestvleniya-ekonomicheskoj-deyatelnosti-na-zakonnih-osnovaniyah.html
 • zanyatie.bystrickaya.ru/shkola-is-bruka-malie-i-upravlyayushie-evm-chast-3.html
 • exam.bystrickaya.ru/usloviya-i-sredstva-formirovaniya-universalnih-uchebnih-dejstvij-obrazovatelnaya-programma-municipalnogo-byudzhetnogo.html
 • otsenki.bystrickaya.ru/soderzhanie-programmi-razdel-informacionno-analiticheskie-dannie-istoricheskaya-spravka-informaciya-o-shkole-1-stranica-3.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.