.RU

Вказівки до оформлення дипломних робот

Міністерство освіти і науки України

Вінницький державний технічний університет

Методичні вказівки

до виконання дипломних проектів (робіт)

для студентів всіх спеціальностей

Вінниця - 2002

Методичні вказівки до виконання дипломних проектів (робіт) для студентів всіх спеціальностей / Уклад. В.В.Кухарчук, О.Г.Ігнатенко. - Вінниця, 2002. - с. Укр. мовою /

У методичних вказівках подається методологія виконання дипломних проектів (робіт) у вузі. Наведено загальні методичні вказівки щодо змісту та оформлення проектів (робіт).

Призначені для студентів всіх спеціальностей

Укладачі: Василь Васильович Кухарчук

Олександр Григорович Ігнатенко

Редактор

Коректор

Відповідальний за випуск

ВСТУП

Заключним етапом навчальної підготовки студента у вузі є дипломне проектування та захист дипломного проекту (дипломної роботи).

Дипломне проектування – це творча, самостійна робота, під час якої студенту необхідно показати вміння вирішувати інженерні задачі, користуватись науково-технічною літературою, математичними методами, обчислювальною технікою.

Основна задача дипломного проектування – виконання повного аналізу і розрахунку конкретної системи, пристрою, елемента автоматики або інформаційно-вимірювальної техніки. Одночасно переслідується і навчальна мета, що полягає в систематизації, закріпленні та розширенні теоретичних та практичних знань студента, більш глибокому вивченні спеціального розділу окремих дисциплін.

Проект вважається виконаним, коли пояснювальна записка і весь графічний матеріал оформлені у відповідності з вимогами діючих стандартів.

Відповідальність за правильність прийнятих рішень, обгрунтувань, розрахунків та якість оформлення несе студент – автор проекту (роботи).

Відомості, якими необхідно керуватися при виконанні схем, текстової інформації, наведені в стандартах, а також в іншій технічній літературі. Багато стандартів обновились, з¢явилися нові стандарти (ДСТУ) по умовному позначенню елементів цифрової та аналогової техніки, оформленню текстової, програмної та схемної документації.

Все це ускладнює роботу студентів при розробці дипломного проекту і по завершенні роботи, при оформленні пояснювальної записки та графічної частини до нього.

В даних методичних вказівках систематизовані основні положення дер-жавних стандартів по оформленню дипломних проектів (робіт).

Викладення матеріалу методичних вказівок подано у відповідності до вимог ДСТУ 3008-95.

1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1.1 Технічне завдання

Самим першим документом, який розробляється є технічне завдання.

Технічне завдання (ТЗ) є основним вихідним документом для розробки продукції і технічної документації на неї.

В діючій рекомендації на „Система разработки и поставки продукции на производство. Часть II. Р50-601-5-89” в додатку 6 викладені положення щодо змісту і оформленню ТЗ.

ТЗ оформлюють у відповідності до вимог стандарту ГОСТ2.105-95, на аркушах формату А4 з однієї сторони, як правило, без рамки, основного напису і додаткових граф до нього. Номера сторінок проставляють у верхній частині аркуша справа.

ТЗ, як правило, складається із наступних розділів:

- назва і галузь застосування;

- підстава для проведення робіт;

- мета та призначення;

- технічні вимоги:

1) склад продукції і вимоги до змісту;

2) вимоги надійності;

3) умови експлуатації;

4) естетичні і ергономічні вимоги;

5) вимоги безпеки, охорони здоров’я і природи;

6) вимоги технологічності і метрологічного забезпечення;

7) вимоги до маркування і пакування;

8) вимоги до транспортування і зберігання;

- економічні показники;

- стадії і етапи розробки;

- порядок контролю і приймання.

Технічне завдання затверджується на кафедрі та узгоджується в провідній організації.

Зразок виконання титульного листа ТЗ наведено в додатку А.

1.2 Пояснювальна записка

Пояснювальна записка (ПЗ) – документ, який містить техніко-економічні обгрунтовані рішення при розробці, принцип дії, необхідні розрахунки тощо.

ПЗ складається на аркушах формату А4, а необхідні схеми, креслення виконуються на аркушах любих форматів, встановлених ГОСТ 2.301.

Детальна інформація щодо оформлення ПЗ викладена в розділі 2.

1.3 Відомість проекту

Відомість проекту – текстовий конструкторський документ, який містить перелік документів, що входять в проект. Відомість проекту складають за формами 8 і 8а стандарту ГОСТ 2.106-96 тільки для дипломних проектів і розміщують першим аркушем за обкладинкою.

1.4 Позначення документа

Кожний документ повинен мати своє унікальне позначення відповідно до рекомендацій методкабінету ВДТУ (додаток Б).

З метою спрощення компонування допускається окремо виконані малоформатні текстові та графічні документи проекту (відомість проекту, пояснювальна записка, технічне завдання, специфікації, окремі схеми чи креслення, переліки елементів тощо) брошурувати в єдиний збірник починаючи з відомості проекту.

2 ЗМІСТ ТА ОБ’ЄМ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

За своїм змістом пояснювальна записка (ПЗ) повинна відпові­дати індивідуальному завданню на дипломне проектування.

ПЗ містить у собі ряд обов’язкових складо­вих частин, перелік яких та вимоги до яких конкретизуються керівником відповідно до профілю спеціальності.

Орієнтовний порядок подання обов"язкових складових частин ПЗ і їх об'єм:

І - титульний лист;

2 - завдання;

3 - зміст;

4 – анотація державною та іноземною мовами 2;

5 - вступ 3-5;

6 - основна (технічна) частина:

6.1 – техніко-економічне обґрунтування 8-12;

6.2 – дослідження об’єкта 3-5;

6.3 – розробка структурної і (або) функціональної схеми 20-30;

6.4 – розробка електричної схеми 15-20;

6.5 - математичне та програмне забезпечення 5-10;

6.6 - розрахунок надійності та ефективності 5-10;

6.7 – охорона навколишнього середовища 5-10; 6.9 - організаційно-економічний розділ 10-15;

7 - висновки 3-5;

8 - список літератури;

9 - додатки.

Дозволяється вводити нові частини за вказівкою керівника.

Об’єм ПЗ повинен складати 80-100 стор. машинописного тексту на аркушах фор­мату А4 (210 х 297 мм), причому об’єм технічної частини повинен складати не мен­ше 70 % всієї записки. Додатки до вказаного об’єму не входять.

3 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ

ЗАПИСКИ ТА ГРАФІЧНОЇ ЧАСТИНИ

Основні положення установлюють форму, розміри, розміщення та порядок заповнення основних документів в дипломних проектах і повністю відповідають вимогам діючих стандартів до конструкторської документації.

Пояснювальна записка та графічна частина до дипломного про­екту (дипломної роботи), як і будь-яка конструкторська документація, до якої можуть входити текстові, схемні, програмні та інші документи, оформляються на аркушах білого паперу певних розмірів, які носять назву формати.

3.1 Міждержавний стандарт ГОСТ 2.301-68 встановлює такі основні формати, які можуть бути використані при оформленні пояснювальної записки та інших документів:

- АІ = 841 · 594 мм ± 3,0 мм;

- А2 = 420 · 594 мм ± 2,0 мм;

- АЗ = 420 · 297 мм ± 2,0 мм;

- А4 = 210 · 297 мм ± 2,0 мм.

3.2 Графічна частина виконується лініями, які мають відповідну товщину і форму (міждержавний стандарт ГОСТ 2.303-68).

3.3 Всі надписи на схемах, графіках та інших документах, якщо вони виконуються вручну, повинні виконуватись креслярським шрифтом чорним кольором згідно з міждержавним стандартом ГОСТ 2.304-85.

3.4 На документах дипломних проектів на всіх форматах, незалежно від їх орієнтації, повинна бути рамка робочого поля документа, яку виконують суцільною товстою лінією, відступаючи від лівого краю аркуша – 20 мм, від інших - 5 мм. Для дипломних робіт – виконувати відповідно до таблиці 4.1.

3.5 Всі документи дипломного проекту повинні мати основний напис і додаткові графи до нього, за винятком титульного листа, індивідуального завдання та окремих додатків.

Форма, розміри, зміст і порядок заповнення основного напису і до- даткових граф до нього викладені в міждержавному стандарті ГОСТ 2.104-68.

Стандартом установлено три форми основного напису:

- форма 1 (55 х 185 мм) - для перших аркушів схем;

- форма 2 (40 х 185 мм) - для перших аркушів текстових документів;

- форма 2а (15 х 185 мм) - для наступних аркушів схем і текстових документів.

Розміщують основний напис унизу справа рамки робочого поля.

Порядок заповнення граф основного напису (див. додаток ):

- в графі 1 вказують найменування виробу, яке записують в називному відмінку однини. На першому місці записують іменник (Повторювач емітерний ). Нижче записують найменування документа шрифтом меншого розміру (Схема електрична принципова ). Слова не переносять і в кінці найменувань крапку не ставлять;

- в графі 2 вказують позначення документа відповідно до вказівки ВДТУ (п. );

- в графі 3 позначення матеріалу деталі (цю графу заповнюють тільки на кресленнях деталей);

- в графі 4 вказують літеру згідно з міждержавним стандартом ГОСТ 2.105-68, яка відповідає стадії розробки документа, наприклад: ескізний проект - Е, технічний проект - Т, учбовий проект - У;

- в графі 5 вказують масу виробу в кілограмах без одиниці вимірювання кг (якщо одиниця вимірювання інша, то пишуть);

- в графі 6 вказують масштаб:

а) натуральна величина 1:1;

б) масштаби зменшення - 1:2, 1:2.5, 1:4, 1:5, 1:10;

в) масштаби збільшення - 2:1, 2.5:1, 4:1, 5:1, 10:1;

- в графі 7 вказують порядковий номер аркуша (на документах, які складаються тільки з одного аркуша графу не заповнюють);

- в графі 8 вказують загальну кількість аркушів в документі;

- в графі 9 - індекс підприємства (ВДТУ, група ІАТ-97 );

- в графі 10 - характер роботи того, хто підписує документ (для дипломного проекту - Розробив, Керівник, Консультант, Н.контроль, Рецензент, Затвердив );


ustrojstvo-zdravoohraneniya-ostrova-gaiti.html
ut-obmana-poetomu-dazhe-esli-ti-sposoben-pokazivaj-protivniku-svoyu-nesposobnost-kogda-dolzhen-vvesti-v-boj-svoi-sili-pritvoris-bezdeyatelnim-kogda-cel-b.html
utamozhennika-bilo-gladkoe-okrugloe-lico-virazhayushee-samie-dobrie-chuvstva-on-bil-pochtitelno-privetliv-i-blagozhelatelen-stranica-6.html
utechka-gaza-v-avarijnih-rezhimah.html
utilizaciya-stochnih-vod-v-kachestve-udobreniya-yachmenya.html
utochnenie-planov-primeneniya-aviacii-budushej.html
 • letter.bystrickaya.ru/mkou-sosh-10-za-2012-2013-uchebnij-god.html
 • kolledzh.bystrickaya.ru/45-svedeniya-o-vipusknikah-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-pasport-municipalnogo-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya.html
 • institut.bystrickaya.ru/termoyadernie-issledovaniya-v-iae-im-i-v-kurchatova-v-19581962-gg.html
 • pisat.bystrickaya.ru/tematicheskij-plan-izucheniya-disciplini-business-communication.html
 • ekzamen.bystrickaya.ru/registracionnaya-forma-dokladchika.html
 • institut.bystrickaya.ru/statya-nalogovoe-zakonodatelstvo-azerbajdzhanskoj-respubliki-nalogovoe-zakonodatelstvo-azerbajdzhanskoj-respubliki-sostoit-iz.html
 • education.bystrickaya.ru/3-polozhenieob-ohrane-zdorovya-obuchayushihsyav-fgbou-vpo-bryanskij-gosudarstvennij-universitet-imeniakademika-ig-petrovskogo.html
 • composition.bystrickaya.ru/ov-moskalenko-kaspijskij-region-politika-ekonomika-kultura.html
 • kontrolnaya.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-uchebnoj-disciplini-fiziologiya-visshej-nervnoj-deyatelnosti-i-sensornih-sistem-dlya-studentov-obuchayushihsya-po-specialnosti-030301-020400-psihologiya.html
 • doklad.bystrickaya.ru/voprosi-k-ekzamenu-rabochaya-programma-uchebnoj-disciplini-opd-f-03-buhgalterskij-uchet.html
 • essay.bystrickaya.ru/chast-ikc-neftyannik-samotlora-reestr-licenzirovaniya-mchs-rossii-za-period-s-01-07-2002-g-po.html
 • znaniya.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-uchebnogo-kursa-po-istorii-v-10-klasse-uchitelya-istorii.html
 • knowledge.bystrickaya.ru/moskovskij-centr-po-problemam.html
 • zanyatie.bystrickaya.ru/poyasnitelnaya-zapiska-tematicheskoe-planirovanie-urokov-osnovi-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-6-klass.html
 • znanie.bystrickaya.ru/aza-dnietanimindai-it-jiti-sznen-zhasalan-frazeologizmderd-etnomdeni-izmet-izirhan-shiar-5v012100-aza-tlnde-oitpajtin-mektepterdeg-aza-tl-men-debiet.html
 • knigi.bystrickaya.ru/sedmaya-ramochnaya-programma-nauchno-tehnologicheskogo-sotrudnichestva-es-7rp-novosti-rossijskih-nacionalnih-kontaktnih-tochek-7rp-nkt-stranica-2.html
 • write.bystrickaya.ru/gde-hsr-srednee-ozhidaemoe-znachenie-uchebnoe-posobie-po-kursu-finansovij-menedzhment-podgotovleno-kandidatom.html
 • uchebnik.bystrickaya.ru/veshestva-vhodyashie-v-semejstvo-vitamina-a-stasticheski-znachimo-snizhayut-ekspressiyu-er-i-er-pozitivnih-rakovih-kletok-molochnih-zhelez-v-prisutstvii-ili-v-otsutstvii-er-ligand-i-paklitaksela.html
 • lesson.bystrickaya.ru/nizshie-hordovie-i-ih-filogeneticheskie-svyazi-s-drugimi-tipami-zhivotnih.html
 • spur.bystrickaya.ru/mesto-garantij-v-strukture-konstitucionno-pravovogo-statusa-cheloveka-i-grazhdanina.html
 • knigi.bystrickaya.ru/shitov-a-g-prepodavatel-cpk-uroki-programmi-sost-komarova-n-a-malyarova-s-g.html
 • lektsiya.bystrickaya.ru/programma-otdelenie-istoriya-dannie-o-prepodavatele-fio.html
 • prepodavatel.bystrickaya.ru/tablica-111-teploprovodnost-gazoobraznogo-elegaza-mvtmzhk-v-zavisimosti-ot-absolyutnogo-davleniya-i-temperaturi.html
 • bukva.bystrickaya.ru/sozdanie-sistemi-kontrolno-propusknogo-ucheta-na-predpriyatii-sredstvami-1s.html
 • vospitanie.bystrickaya.ru/znamenatelnie-yavleniya-rasskaz-prihodskogo.html
 • shpora.bystrickaya.ru/zadanie-na-vipolnenie-diplomnoj-raboti-primer-3.html
 • kolledzh.bystrickaya.ru/8-teoreticheskie-problemi-mirovogo-hozyajstva-makroekonomika.html
 • essay.bystrickaya.ru/e-v-sinkovskaya-zam-direktora-biblioteki-sevntu.html
 • uchebnik.bystrickaya.ru/uchebno-metodicheskoe-posobie-minsk-2006-g-udk-616-053-2-6-084-08075-8.html
 • bukva.bystrickaya.ru/publichnij-doklad-otchet.html
 • institut.bystrickaya.ru/triz-informacionnaya-kultura-bank-dannih-programmno-metodicheskogo-obespecheniya-uchebno-vospitatelnogo-processa.html
 • holiday.bystrickaya.ru/obespechenie-ekologicheskoj-bezopasnosti-pri-funkcionirovanii-volzhsko-kamskogo-kaskada-vodohranilish.html
 • urok.bystrickaya.ru/prilozhenie-v-uchenicheskoj-nauchnoj-konferencii.html
 • bukva.bystrickaya.ru/mayak-30072004-novosti-200000-makarov-novosti-180000-150000-garin-petr.html
 • prepodavatel.bystrickaya.ru/territorialnaya-izbiratelnaya-komissiya-goroda-nahodki-resheni-e.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.