.RU

Власність як економічні відносини та право

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації

НТУУ „КПІ”

Реферат

на тему Власність як економічні відносини та право.

Виконав ст-т гр.4301

Литвиненко О.М.

Перевірив Павленко

Київ-2002-

План.

1. Економічне і юридичне розуміння власності;

2. Привласнення та відчуження;

3. Особливість землі як засобу виробництва;

4. Тип власності, форма власності;

5. Юридична форма, правова форма

Соціально-економічною основою функціонування економічної системи є відносини власності. Власність як комплекс відносин, багатомірне та багаторівневе явище, і соціально-економічний про­цес характеризується поліфункціональністю і полірезультативністю.

Структурна складність відносин власності виявляється у багатоаспектності процесу її історичного розвитку. Розрізняють соціальні, політичні, морально-психологічні та, навіть, ідеологічні аспекти власності. Однак найважливішими є економічне і юридичне розуміння власності, які не слід ні ототожнювати, ні протиставляти.

Власність в економічному розумінні є історично і логічно визна­ченою. Як соціально-економічна категорія вона визначається сту­пенем розвитку продуктивних сил і характеризується системою об'єктивно обумовлених, історично мінливих відносин між суб'єк­тами господарювання в процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання благ, що характеризуються привласненням засобів виробництва та його результатів.

Інакше кажучи, соціально-економічна сутність власності розкри­вається і реалізується в площині взаємодії "людина — людина".

Власність же в юридичному розумінні відтворюється системою зв'язків "людина — річ". Як юридично-правова категорія власність відображує майнові відносини, свідомі, вольові взаємозв'язки юри­дичних і фізичних осіб з приводу привласнення благ, що закріпля­ються системою відповідних прав власності.

Для аналізу економічного змісту власності важливе значення має розуміння взаємозв'язку і розмежування відносин власності та економічних відносин. Часто ці поняття ототожнюються, що не є виправданим.

По-перше, відносини власності є сутнісними, системоутворюю­чими, тобто визначають характер функціонування і розвитку ком­плексу відносин відтворення, пронизують кожний його елемент, але не відбивають усієї різноманітності їхніх вторинних та інших похідних форм.

По-друге, власність характеризує діалектику взаємозв'язку економічних та юридичних відносин і форм, соціально-економіч­ної сутності та матеріально-речового змісту. В такому розумін­ні власність більш містка категорія, ніж система економічних від­носин.

Повніше і глибше зрозуміти сутність відносин власності допо­може аналіз їхньої структури. Структура власності, як і будь-якої складної системи, багатобарв­на і різноманітна. Розглянемо її класифікацію за основними систе­моутворюючими і структуро-визначальними критеріями: внутрішньо-генетичним; суб'єктами і економічними рівнями; об'єктами; типа­ми, формами та видами власності.

Найважливішою для розкриття сутності відносин власності і водночас найскладнішою для розуміння є структура власності з внутрішньо-генетичної точки зору.

Відносини привласнення засобів виробництва та його результа­тів — основа відносин власності.

Привласнення — це економічний процес, спосіб перетворення предметів, явищ природи і суспільства, їхніх корисних властиво­стей на реальні умови життєдіяльності економічних суб'єктів. Скла­довими привласнення є відносини володіння, розпорядження і ко­ристування.

Володіння характеризує не обмежену в часі належність об'єкта власності певному суб'єкту, фактичне панування суб'єкта над об'єк­том власності.

Розпорядження — здійснюване власником або делеговане ним іншим економічним суб'єктам право прийняття планових і управ­лінських рішень з приводу функціонування і реалізації об'єкта влас­ності.

Користування (використання) — процес виробничого застосу­вання і споживання корисних властивостей об'єкта власності, а також створених за його допомогою благ.

Слід зауважити, що суб'єкт привласнення власності є одночас­но володарем, розпорядником і користувачем. Володар реалізує також права розпорядника і користувача. Розпорядник може бу­ти користувачем, але далеко не завжди реалізує себе як володар. Користувач окремих благ може функціонувати, зовсім не реалізуючи прав володаря і розпорядника. Проте тільки в комплексі від­носини володіння, розпорядження і користування становлять про­цес привласнення власності. Однак сутність відносин власності не слід обмежувати відносинами привласнення, хоча вони і є визна­чальними.Парною категорією привласнення є відчуження.

Відчуження — процес перетворення діяльності та здібностей людини на самостійну силу, оречевлення результатів функціоную­чої індивідуальної та суспільної праці з перетворенням власності суб'єктів на об'єкти економічних відносин.

Поряд з власником завжди присутній невласник. Привласнити можна тільки те, що відчужується. Акт привласнення об'єкта влас­ності одним суб'єктом є одночасно моментом відчуження його для іншого суб'єкта.

Отже, процеси привласнення і відчуження — це дві діалектичні сторони сутнісних відносин власності. Протиріччя в системі "при­власнення — відчуження" є внутрішнім джерелом саморозвитку відносин власності. Саме в цьому полягає могутній позитивний за­ряд цього діалектичного зв'язку.

Обирати ті чи інші форми привласнення і відчуження економіч­них суб'єктів спонукають як об'єктивні, так і суб'єктивні обстави­ни. Механізм примусу ґрунтується на сукупності економічних і позаекономічних методів. Переважання тих чи інших методів визначає політику "пряника" чи "батога" з боку власника до невласника.

За суб'єктами, тобто носіями і реалізаторами відносин власності, розрізняють індивідуальну, колективну та державну власність. 5). З розвитком суспільства відбувається кількісне і якісне зростання суб'єктів власності. Носіями різновидів індивідуальної власності є індивіди, домашні (сімейні) господарства найрізнома­нітнішої функціональної спрямованості.

Колективна власність реалізується через діяльність корпорацій, кооперативів, релігійних і громадських об'єднань та організацій, трудових колективів різних форм господарювання тощо.

Урізноманітнюються форми державних суб'єктів власності. Се­ред них розрізняють загальнодержавні (урядові, центральні струк­тури, національний банк тощо), територіально-регіональні (кому­нально-муніципальні служби та інші органи місцевого самовряду­вання), галузеві (міністерства та відомства).

Систему суб'єктів власності можна розглядати і за поділом їх на юридичних і фізичних осіб, на вітчизняні та іноземні, спільні й змішані структури.

Розуміння природи власності доповнює аналіз системи об'єктів власності. Об'єктами власності є засоби виробництва, земля, її на­дра, рослинний і тваринний світ, робоча сила та результати її ді­яльності — предмети матеріальної та духовної культури, цінні па­пери, гроші тощо. Визначальними серед цього різноманіття є засо­би і фактори виробництва. Саме власність на засоби виробництва характеризує сутність усієї сукупності відносин власності, в тому числі механізм розподілу і привласнення результатів виробництва, доходів господарської діяльності.

Власник засобів виробництва значною мірою привласнює і ре­зультати виробництва.

Кожному типу цивілізації притаманний специфічний для умов її існування домінуючий об'єкт власності, який найповніше відбиває спосіб взаємодії людини з природою, досягнутий рівень продук­тивності суспільної праці, особливості привласнення засобів і ре­зультатів виробництва.

Для доцивілізаційного етапу розвитку людства таким об'єктом було природне середовище — земля, тваринний і рослинний світ, які у своїй цілісності органічно зливалися з суб'єктом їх привлас­нення — первісною людиною.

Домінуючим об'єктом власності аграрної цивілізації стала зем­ля, яка завдяки розвитку продуктивності суспільної праці поступо­во перетворилася з колективної основи існування людини на від­окремлений засіб її виробничої діяльності.

Особливість землі як засобу виробництва полягає в тому, що вона не є результатом людської праці. Відомий англійський економіст XIX ст. Дж. С. Мілль писав: "Оскільки основоположний при­нцип власності полягає в наданні людям усіх гарантій на володіння тим, що створено їхньою працею і нагромаджено завдяки їхній ощадливості, цей принцип неможливо застосувати до того, що не є продуктом праці — до оброблюваної субстанції землі» *. Земля не створена людиною і тому має бути надбанням усіх людей. Якщо це буде інакше, то щойно народжений на світ побачить, що всі дари природи вже привласнені іншими, а тим, хто щойно з'явився, не залишилося місця. Зрозуміло, що це вже є певною несправедливіс­тю. Тому "держава може виступати у ролі єдиного землевласника, а землероби мають бути орендарями, що отримують свої ділянки на підставі строкового чи безстрокового договору" .На ранніх ступенях розвитку людського суспільства земля не була об'єктом індивідуального, приватного привласнення. Л. Морган зазначав, що колективна власність на землю була загальним явищем у варварських племен. М. Ковалевський у "Нарисі поход­ження і розвитку сім'ї та власності" (М., 1939, с. 56) також писав, що етнографія та історія свідчать, що індивідуального присвоєння землі та її продуктів на перших ступенях розвитку людства не існу­вало.

Проте в історичних межах аграрної цивілізації у різних районах земної кулі відповідно до природнокліматичних та інших умов ви­робництва сформувалися три локальні цивілізації — азіатська, ан­тична і германська, яким була притаманна специфіка щодо влас­ності на землю.


vakuumnie-viklyuchateli.html
valdaj-klub.html
valdorfskaya-pedagogika-sdelano-v-sekte.html
valdorfskaya-shkola-chast-5.html
valensiya.html
valentina-tereshkova-chast-2.html
 • pisat.bystrickaya.ru/tema-7-sposobi-kommunikacij-zhivotnih-uchebno-metodicheskij-kompleks-kazan-2009-udk-bbk-p-rekomendovano-k-izdaniyu.html
 • uchenik.bystrickaya.ru/-5-na-frontah-pervoj-mirovoj-vojni-novejshaya-istoriya-zarubezhnih-stran-xx-vek-uchebnik-dlya-uchashihsya-9-klassa.html
 • pisat.bystrickaya.ru/tekst-vzyat-s-psihologicheskogo-sajta-stranica-7.html
 • tetrad.bystrickaya.ru/variant-4-prakticheskaya-rabota-1.html
 • learn.bystrickaya.ru/glava-xlvii-o-nenadezhnosti-nashih-suzhdenij-kniga-pervaya.html
 • composition.bystrickaya.ru/polnota-realizacii-programm-po-predmetam-federalnogo-komponenta-informacionnaya-karta-obsheobrazovatelnogo-uchrezhdeniya.html
 • college.bystrickaya.ru/3-rekomenduemaya-literaturai-metodicheskie-ukazaniya-po-ee-ispolzovaniyu.html
 • college.bystrickaya.ru/3linguistic-features-of-germanic-languages-uchebno-metogdicheskij-kompleks-disciplini-dpp-f-02-istoriya-yazika.html
 • institute.bystrickaya.ru/glavnaya-kniga-hozyajstvennij-uchet-v-sisteme-upravleniya-obshaya-harakteristika-buhgalterskogo-ucheta-zakonodatelnoe.html
 • books.bystrickaya.ru/chikago-vzbudorazhen-zvezda-ili-vozdushnij-korabl-chikago-i-prigorodi-proyavlyayut-ogromnij-interes-teper-eto-pochti-edinstvennaya-tema-vseh-razgovorov.html
 • essay.bystrickaya.ru/dinamicheskij-diapazon-lestnichnih-polosovih-aktivnih-filtrov-s-poelementnoj-imitaciej.html
 • testyi.bystrickaya.ru/administrativnaya-otvetstvennost-za-korrupcionnie-deyaniya-po-zakonodatelstvu-ukraini-chast-7.html
 • testyi.bystrickaya.ru/4napravlenie-4-rukovodyashij-dokument-rd-po-proceduram-podtverzhdeniya-sootvetstviya-programmnih-sistem-trebovaniyam-spo.html
 • notebook.bystrickaya.ru/issledovanie-zakanchivaetsya-mozhno-dazhe-skazat-obrivaetsya-na-31-yanvarya-1942-goda-vozmozhno-prichini-tomu-bili-chisto-politich-stranica-43.html
 • portfolio.bystrickaya.ru/polozhenie-o-poryadke-provedeniya-gosudarstvennoj-itogovoj-attestacii-uchashihsya.html
 • student.bystrickaya.ru/13-obekti-sudebnoj-ekspertizi-kniga-sudi-sudebnaya-ekspertiza-prospekt.html
 • school.bystrickaya.ru/bulgakov-m-a-ricarskoe-sluzhenie-lyudyam-po-povesti-zapiski-yunogo-vracha.html
 • occupation.bystrickaya.ru/moskva-mezhdunarodnij-seminar-dostupnost-bezopasnogo-aborta-i-kontracepcii-problemi-obshestvennogo-zdravoohraneniya.html
 • znaniya.bystrickaya.ru/publichnij-doklad-direktora-municipalnogo-obsheobrazovatelnogo-uchrezhdeniya-stranica-2.html
 • occupation.bystrickaya.ru/mikro-uroven-rekomendacii-35-makro-uroven-36-otraslevoj-uroven-39-mikro-uroven-44-monitoring-i-ocenka-47.html
 • shpora.bystrickaya.ru/zakon-rasshepleniya-smisla-upravlencheskoj-informacii-uchebnik-dlya-vuzov.html
 • vospitanie.bystrickaya.ru/zakonodatelstva-po-teme-buhgalterskij-uchet-stranica-12.html
 • student.bystrickaya.ru/23-ocenka-organizacii-vnutrennego-kontrolya-raschetov-s-postavshikami-i-podryadchikami-na-predpriyatii-oao-n-skenergosbit.html
 • report.bystrickaya.ru/kniga-mira-kniga-mira.html
 • esse.bystrickaya.ru/raspisanie-zanyatij-na-vesnu-2009.html
 • writing.bystrickaya.ru/ak-gastev-i-alternativnaya-pedagogika-20-h-gg-xx-veka-chast-2.html
 • shpargalka.bystrickaya.ru/uchebno-metodicheskoe-posobie-stavropol-2007-bbk-51-1-2-udk-614-12-06-stranica-9.html
 • literatura.bystrickaya.ru/sekciya-metodi-statisticheskogo-modelirovaniya-estestvennih-tehnicheskih-i-socialno-ekonomicheskih-obektov-i-zadachi-optimalnogo-upravleniya-.html
 • znaniya.bystrickaya.ru/proizvodstvennij-potencial-promishlennost-programma-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-municipalnogo-obrazovaniya.html
 • school.bystrickaya.ru/glava-vosmaya-bibliograficheskij-ukazatel.html
 • tetrad.bystrickaya.ru/uroka-po-pp-tema-uroka-data.html
 • testyi.bystrickaya.ru/alfavitno-predmetnij-ukazatel-stranica-23.html
 • school.bystrickaya.ru/dovedennya-logchne-mislennya-u-kontekst-nnovacjnogo-upravlnnya.html
 • institut.bystrickaya.ru/tema-6-kejnsianstvo-istoriya-ekonomicheskih-uchenij-celi-i-zadachi-kursa.html
 • klass.bystrickaya.ru/alber-kamyu-chuma-stranica-3.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.