.RU

Влияние языка на познавательные процессы - часть 7

Áîëüøîå êîëè÷åñòâî ýêñïåðèìåíòîâ òàêæå áûëî ïðîâåäåíî äëÿ èçó÷åíèÿ åùå îäíîãî ÿâëåíèÿ, èçâåñòíîãî ïîä íàçâàíèåì ôîíåòè÷åñêîãî ñèìâîëèçìà .-ñîîòâåòñòâèå ìåæäó çâóêîâîé ôîðìîé ñëîâà è åãî çíà÷åíèÿ.  ýòî ïîíÿòèå âõîäèò êàê òàê íàçûâàåìîå çâóêîïîäðàæàíèå, òàê è äðóãèå âèäû ëèíãâèñòè- ÷åñêèõ óíèâåðñàëèé.

Ìîæíî ïðèâåñòè òàêèå ïðèìåðû ôîíåòè÷åñêîãî ñèìâîëèçìà: çâÿêàíüå êóáèêà ëüäà â áîêàëå (tinkle) è ãðîì áàðàáàíà â îðêåñòðå (boom). Ýòè ñëî-âåñíûå âûðàæåíèÿ ñâîèì çâó÷àíèåì ïîìîãàþò ïåðåäàòü íåêîòîðûå ñâîéñòâà èõ ðåôåðåíòîâ.

Ýêñïåðèìåíò ïî óñòàíîâëåíèþ íàëè÷èÿ ôîíåòè÷åñêîãî ñèìâîëèçìà â ðàçíûõ ÿçûêàõ ïðîâîäèëñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì.. 21 ïàðà àíãëèéñêèõ ñëîâ-àíòîíèìîâ (òåïëûé-õîëîäíûé, òÿæåëûé-ëåãêèé) áûëè ïåðåâåäåíû íà êèòàéñêèé, ÷åøñêèé è õèíäè è ïðåäëîæåíû àìåðèêàíñêèì ñòóäåíòàì, íå çíàâøèì ýòèõ ÿçûêîâ. Èñïûòóåìûì áûë ñîîáùåí ïðèçíàê, ïî êîòîðîìó ñëîâà îòëè÷àëèñü äðóã îò äðóãà è äàíî çàäàíèå îïðåäåëèòü, ÷òî îçíà÷àåò òî èëè èíîå ñëîâî.  ðåçóëüòàòå ñ îïðåäåëåííîé ñòåïåíüþ âåðîÿòíîñòè ñòóäåíòû ñìîãëè ðàçëè÷èòü çíà÷åíèÿ ïîíÿòèé.

Íàïðèìåð, êîãäà ñòóäåíòàì áûëà äàíà ïàðà àíòîíèìîâ òÿæåëûé-ëåãêèé íà êèòàéñêîì ÿçûêå ( ñîîòâåòñòâåííî ch`ung è ch`ing ) , òî èñïûòóåìûå áûëè ñêëîííû ïðàâèëüíî îòâå÷àòü, ÷òî ch`ing -ëåãêèé.

Ðåçóëüòàòû àíàëîãè÷íûõ ýêñïåðèìåíòîâ, â êîòîðûõ èñïîëüçîâàëèñü ïàðû ñëîâ íà ðàçëè÷íûõ ÿçûêàõ è ðàçëè÷íûå ñïîñîáû ïðåäüÿâëåíèÿ ñëîâ, ãîâîðÿò î òîì, ÷òî èñïûòóåìûå ñâÿçûâàþò ñëîâà ñ èõ çâó÷àíèåì äàæå â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà â ïàðå ñëîâî ëåãêèé áûëî íà êèòàéñêîì, à òÿæåëûé íà ÷åøñêîì.. (Klank, Huang, Johnson, 1971 p. 142 ). Åùå îäèí ïðèìåð çâóêîâîãî îùóùå- íèÿ íàõîäèì ó ëèíãâèñòà ×óêîâñêîãî. Êîãäà ðåáåíêà ñïðîñèëè, êòî òàêîé Áàðäàäûì è êòî òàêîé Ìèêëóøå÷êà (âçÿò ïðîèçâîëüíûé íàáîð çâóêîâ), áûë ïîëó÷åí îòâåò, ÷òî Ìèêëóøå÷êà ýòî êòî-òî '' ìàëåíüêèé è õîðîøåíüêèé", à Áàðäàäûì - ''áîëüøîé, çëîé è ãðåìèò". ( Ê. ×óêîâñêèé. Îò äâóõ äî ïÿòè. 1937,ñòð 211-212.)

Íåêîòîðûå äàííûå ãîâîðÿò î òîì, ÷òî ìåæäó ãëàñíûìè çâóêàìè è çíà÷åíèÿ- ìè ñëîâ, óêàçûâàþùèìè íà âåëè÷èíó, èìååòñÿ ñâÿçü: áûëî îáíàðóæåíî, ÷òî è â êèòàéñêîì ,è â àíãëèéñêîì ÿçûêàõ âûñîêèå ïåðåäãèå ãëàñíûå ÷àùå âñòðå÷àþòñÿ â ñëîâàõ, âûðàæàþùèõ ìàëûå ðàçìåðû. Ñîîòâåòñòâåííî, çàäíèå íèçêèå ãëàñíûå -â ñëîâàõ, âûðàæàþùèõ áîëüøèå ðàçìåðû.

 öåëîì, ðàáîòû, ïîñâÿùåííûå ñåìàíòè÷åñêîìó äèôôåðåíöèàëó, ñèíåñòåçèè, ìåòàôîðå è ôîíåòè÷åñêîìó ñèìâîëèçìó âåñüìà óáåäèòåëüíî ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî íåêîòîðûå ñòîðîíû îïûòà ïîëó÷àþò îäèíàêîâîå âûðàæåíèå â ðàçëè÷íûõ ÿçûêàõ è êóëüòóðàõ, êàê áû îíè íå îòëè÷àëèñü äðóã îò äðóãà â èíûõ îòíîøåíèÿõ.

5. Ðåçþìå.

Ïðîâåäåííûé âûøå îáçîð ýêñïåðèìåíòàëüíûõ äàííûõ, îòíîñÿùèõñÿ ê ãèïîòåçå Óîðôà, ñòàâèò ïîä ñîìíåíèå ëþáóþ ñèëüíóþ âåðñèþ ãèïîòåçû î ñóùåñòâîâàíèÿ ëèíãâèñòè÷åñêîé îòíîñèòåëüíîñòè. Îäíàêî, íå ñìîòðÿ íà íåäîñòàòî÷íîñòü ñîîòâåòñòâóþùèõ äàííûõ, ïîëíîå îòðèöàíèå íàëè÷èÿ ëèíã- âèñòè÷åñêîé îòíîñèòåëüíîñòè íåëîãè÷íî. Ñóùåñòâóþò íåêîòîðûå ïðè÷èíû, çàñòàâëÿþùèå îñòàâèòü ýòîò âîïðîñ îòêðûòûì.


vivernadskij-kto-on.html
vivod-kassovaya-rabota-uchrezhdenij-banka-rossii.html
vivod-suda-chto-fakt-dobrovolnoj-peredachi-pokupatelem-poluchennogo-tovara-tretemu-licu-ne-osvobozhdaet-pokupatelya-ot-obyazatelstva-oplatit-tovar-priznan-prav.html
vivodi-i-i-mechnikova-25-aprelya-2006-g.html
vivodi-iz-tretej-chasti-ya-i-obrazovanie-vvedenie-v-hristianskuyu-perspektivu-sankt-peterburg-izdatelstvo-anima.html
vivodi-po-glave-1-tema-vnedrenie-sistemi-menedzhmenta-kachestva-kak-instrument-povisheniya-effektivnosti-biznesa.html
 • lecture.bystrickaya.ru/analiticheskij-otchyot-za-tri-goda-po-rabote-s-mirovozzreniem-uchashihsya-v-ramkah-eksperimentalnoj-programmi.html
 • lektsiya.bystrickaya.ru/povishenie-effektivnosti-ispolzovaniya-zemel-selskohozyajstvennogo-naznacheniya.html
 • knowledge.bystrickaya.ru/nekotorie-voprosi-primeneniya-reestra-rashodnih-obyazatelstv-organov-mestnogo-samoupravleniya-i-ispolzovaniya-programmno-celevih-metodov-upravleniya-v-sfere-kulturi.html
 • knowledge.bystrickaya.ru/nacionalno-regionalnij-komponent-v-obrazovanii-proshloe-nastoyashee-i-budushee-rodnogo-kraya-v-tvorchestve-pisatelej-i-poetov.html
 • control.bystrickaya.ru/elena-rebrova.html
 • ucheba.bystrickaya.ru/programma-dlya-postupayushih-v-magistraturu-po-specialnosti-1-21-80-03-germanskie-yaziki-nemeckij-yazik.html
 • ekzamen.bystrickaya.ru/referat-tema-lingvisticheskoe-obespechenie-iskusstvennogo-intellekta.html
 • shpargalka.bystrickaya.ru/vlastelin-kolec-dve-bashni-stranica-16.html
 • urok.bystrickaya.ru/programma-adaptacionnogo-kursa-konstitucionnoe-pravo-po-napravleniyu-030500-68-yurisprudenciya-podgotovki-magistra.html
 • lektsiya.bystrickaya.ru/prikaz-21-iyulya-1988-g-n-579-ob-utverzhdenii-kvalifikacionnih-harakteristik-vrachej-specialistov-v-red-prikaza-minzdrava-rf-ot-25-12-1997-n-380-stranica-20.html
 • pisat.bystrickaya.ru/tema-i-istoriya-antichnoj-filosofii-kak-predmet-istorii-filosofii-v-v-buryak-antichnaya-filosofiya.html
 • kanikulyi.bystrickaya.ru/vzaimodejstvie-soznatelnogo-i-bessoznatelnogo-v-vokalnom-ispolnitelstve.html
 • books.bystrickaya.ru/da-pominaete-den-ishoda-vashego-ot-zemli-egipetskiya-vsya-dni-zhitiya-vashego.html
 • notebook.bystrickaya.ru/ii2-32-ekologiya-goroda-ii-11-zemelnie-resursi-osobennosti-ispolzovaniya-ocenki-i-upravleniya.html
 • institut.bystrickaya.ru/tamozhennie-rezhimi-chast-14.html
 • shpora.bystrickaya.ru/zabajkalskij-agrarnij-institut-filial-fgbou-vpo-irkutskaya-selskohozyajstvennaya-akademiya-tehnologicheskij-fakultet-kafedra-veterinarnoj-medicini.html
 • lecture.bystrickaya.ru/6-procedura-zashiti-vipusknoj-kvalifikacionnoj-raboti-metodicheskie-rekomendacii-po-vipolneniyu-oformleniyu-i-zashite.html
 • learn.bystrickaya.ru/g-rostov-na-donu-pl-2-oj-pyatiletki-12-inn-6165102333-kpp-616501001.html
 • knigi.bystrickaya.ru/soderzhani-e-stranica-8.html
 • otsenki.bystrickaya.ru/rukovodstvo-po-ekspluatacii-yavlyaetsya-dokumentom-soderzhashim-tehnicheskoe-opisanie-ustanovok-kompressornih-v-dalnejshem-kompressor-sb4s-50.html
 • doklad.bystrickaya.ru/uchebnoe-posobie-nauchnij-redaktor-i-recenzent-professor-kafedri-mirovoj-politiki-fakulteta-mirovoj-ekonomiki-i-mirovoj-politiki-gu-vshe-m-z-shkundin-stranica-32.html
 • laboratornaya.bystrickaya.ru/razdel-p-ekspertiza-proekta-i-razrabotka-tehnicheskih-reshenij-po-ego-sovershenstvovaniyu.html
 • thesis.bystrickaya.ru/poyasnitelnaya-zapiska-student.html
 • control.bystrickaya.ru/elektivnij-kurs-po-fizike-dlya-9-klassa-tema-reshenie-olimpiadnih-zadach-po-mehanike.html
 • klass.bystrickaya.ru/69-nppetersonu-a-g-gachevoj-i-s-g-semenovoj-izdatelstvo-evidentis.html
 • report.bystrickaya.ru/hvataj-za-gorlo-stranica-7.html
 • prepodavatel.bystrickaya.ru/styuart-v-s-91-rabota-s-obrazami-i-simvolami-v-psihologicheskom-konsultirovanii-per-s-angl-n-a-hmelik-stranica-5.html
 • student.bystrickaya.ru/23-peloponesci-ushli-v-beotiyu-24-organizacionnie-voprosi-afinyan-stranica-15.html
 • uchitel.bystrickaya.ru/raspisanie-dejstvuet-s-02-05-2011-g-po-06-05-2011-g.html
 • laboratornaya.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-uchebnoj-disciplini-lekarstvennie-rasteniya-dagestana.html
 • crib.bystrickaya.ru/istoriya-i-obshaya-harakteristika-semejstva-operacionnih-sistem-unix-plan-lekcii-ponyatie-kompyuternoj-seti-evolyuciya.html
 • textbook.bystrickaya.ru/igra-kak-sposob-preodoleniya-nevrozov-u-detej-spb-karo-2006-416-s-isbn-5-89815-738-7-stranica-6.html
 • composition.bystrickaya.ru/otchet-o-rezultatah-raboti-za-2011-god-2011-god.html
 • credit.bystrickaya.ru/opit-torgovli-v-aprele-dekabre-2006-goda-koncepciya-refleksivnosti-12-klassicheskij-process-nauchnogo-poznaniya-12.html
 • kontrolnaya.bystrickaya.ru/proizvodstvo-po-delam-ob-administrativnih-pravonarusheniyah-v-oblasti-tamozhennogo-dela-i-ih-rassmotrenie-chast-18.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.