.RU

Внешняя экономика Украины

Місце України в регіональному та міжнародному поділі праці

Серед комплексу невідкладних завдань щодо забезпечення ефективного включення Укр у світове госп-во і міжнародне співробітництво першочергове значення має формування механізму зовнішньоекономічних зв¢язків, його теоретична розробка та практичне втілення в життя. При цьому йдеться про створення фактично нового механізму, який має регулювати взаємовідносини Укр з навколишнім світом на принципово нових засадах. В суч умовах ек розвитку Укр зовнішноек відносини – одна з найважливіших сфер її діяльності. Створення і розвиток цих відносин з усіма кр світу, і особливо з найбільш розвинутими, сприятиме інтернаціоналізації в-ва, підвищенню рівня його технології та якості пр-ції. Тільки цим шляхом Укр зможе інтегруватися в Європейський і світовий ринок. В той же час стр-ра та обсяги експорту не відповідають стану Укр у світогосподарських зв¢язках. Укр, нас-ня якої становить майже 1,5% нас-ня світу, країна, має невідповідно низьку частку у світовому експорті – 0,2%. Якщо у Канаді на душу нас-ня експортується продукції на суму 5,6тис дол., Німеччині- 5,1, Франції – 4,1, Італії – 3,3, Японії – 3,2, Великобританії – 3,1, США – 2,0, Росії – 0,4, то в Укр – 0,2-0,3 тис дол. Жодна кр світу, на якому б рівні ек розвитку вона не зн-нсь, не може нормально розвиватися поза світовим госп-вом, без тісних ек зв¢язків з іншими країнами світу. Міжнародні ек зв¢язки – це система госп-х зв¢язків між нац-ми економіками країн на основі міжнародного поділу праці. Саме зовнішні ек відносини сприяють зростання нац доходу, прискореному розвитку НТП, підвищенню рівня життя нас-ня. Крім того, зовнішні ек зв¢язки впливають на заг атмосферу довіри між країнами, на зміцнення їх партнерських відносин та взаєморозуміння і добросусідства. Для Укр на суч перехідному етапі розвитку її ек-ки особливо важливим є повне і ефективне використання зовнішніх ек зв¢язків для вирішення нагальних науково-технічних і госп-х проблем. Розвиток ефективних зовнішньоек-х зв¢язків дасть змогу Укр швидше подолати глибоку ек кризу, сприятиме стабільному і швидкому розвитку пс і зростанню на цій основі життєвого рівня нас-ня. Відомо, що країна, яка не розвиває зовнішню торгівлю, не має господ-х зв¢язків з ін кр світу, змушена збільшити витрати в-ва приблизно з півтора – два рази. Укр як молода суверенна держава не має достатнього досвіду налагодження ек зв¢язків з ін країнами світу. Тому вона робить перші кроки на шляху до входжуння у світове госп-во. Цьому сприяє створення відповідної правової бази і прийняття законів: Закону про зовнішньоек діяльність Укр, Закону про створення експортно-імпортного банку, Закону про іноземні інвестиції, а також Декретів Кабінету міністрів України. Об¢єктивними причинами, що перешкоджають нині входженню Укр як повноправного партнера у світове госп-во, є низька кокурентоспроможність її пр-ції на світових ринках. З вітчизняних пром товарів на ринках далекого зарубіжжя може конкурувати не більше 1%.Крім того, навіть ті товари, на які є попит на зовнішніх ринках, не відповідають міжнародним стандартам. Так, майже весь чавун не має світових сертифікатів, йому властивий низький обсяг номенклатури відливок, що спричиняє велику металомісткість продукції, а відходи металу зростають до 25%. Крім того, в Укр недосконалою є сис-ма упр-ня зовнішньоек діяльністю. До основних причин, що зумовили суч рівень розвитку зовнішньоек-х зв¢язків Укр, слід віднести такі. По-перше, після розпаду колишнього РадС стався значний розрив госп-х зв¢язків Укр з ін країнами, і насамперед з Росією. Через це Укр втратила частину своїх традиційних ринків збуту, зупинилося чимало п-в через відсутність комплектуючих виробів тощо. Більше того, Росія значною мірою втратила інтерес до виготовлених у нашій країні виробів, приладів, машин, а також виплавленого металу тощо внаслідок зростання їх енергомісткості та ціни. Тому навіть ті вироби, в яких вона зацікавлена, не можуть бути реалізовані на її ринку, оск вони дорожчі за зарубіжні аналоги на 30-50%. По-друге, переважання в експорті Укр паливно-сировиннної групи товарів. Їх частка нині перевищує 70%, а разом з товарами народного споживання становить понад 90%. По-третє, в стр-рі експорту низькою є частка машин, обл-ня, об¢єктів інтелектуальної власності. Згідно з даними Держкомстату Укр тільки 0,5% від загальної к-сті вироблених новидх видів машин і обл-ня за своїми технічними характеристиками були конкурентоспроможними на світовому ринку. По-четверте, в експорті незначною є частка товарів, які виготовляються відповідно до договорів про міжнародну спеціалізацію та кооперування в-ва. По-п¢яте, відмічається значне зростання частки бартерних операцій у зовнішньоек-ій та господарській діяльності всередині країни. Нині ця частка становить майже 80%. Слід відзначити пріоритетні напрями розвитку експортної спеціалізації, переорієнтуватися на в-во наукомісткої продукції і ресурсозберігаючих технологій у сфері верстатобудування, літакобудування, в ракетно-космічній техніці та створенні надтвердих матеріалів. В Укр необхідно налагодити в-во імпортозамінної пр-ції, зокрема такої, як зернові, кормо- і картоплезбиральні комбайни, тролейбуси, автобуси, холодильники, автомобілі та ін.По-шосте, слід заохочувати іноземних інвесторів. Найважливішою умовою цього є стабільність чинного законодавства у зовнішньоек діяльності. Нині Укр, згідно з оцінкою міжнародних експертів, за створенням надійного інвестиційного клімату посідає лише 130-те місце в світі. По-сьоме, важливо налагодити надійний державний контроль. Так, у розвинутих кр світу держава бере на себе облік і всебічний контроль за експортом і імпортом товарів.

Н/г-ке зн-ня зовнішньоек-х зв ¢ язків України.

Найтісніші зв¢язки в галузі науки, техніки та освіти Україна має з Росіїю, а також з деякими ін кр колинього РадС. Слід підкреслити, що, на жаль, в результаті розриву раніше існуючих державних, політичних та господарських зв¢язків між колишніми союзними республіками помітно ослабло співробітництво українських вузів і наукових закладів з відповідними науковими центрами цих країн. Взаємовигідна міжнародна торгівля товарами та послугами, як і раніше, посідає провідне місце в складній системі міжнародних ек зв¢язків, оск вона по суті відтворює всі види міжнародного поділу праці і об¢єднує всі країни в єдину господарську цілісність на сучасному світовому ринку товарів. На суч етапі соціально-економічного розвитку Укр має тісні зовнішньоекономічні зв¢язки з більш ніж 100 країнами світу. Провідну роль у розвитку зовнішніх ек зв¢язків Укр відіграють країни близького зарубіжжя. Найважливішими торговельними партнерами Укр є Росія, Туркменія, Білорусь, Азербайджан, Литва, Казахстан та інші країни. Стр-ра зовнішньої торгівлі Укр зумовлена спеціалізацією її економіки. В 1997р у стр-рі експорту переважали чорні метали та вироби з них (38% всього експорту Укр у 1997р), продовольчі товари (білше ніж 9%),руди і мінеральне паливо (8,0%), продукція хім пр-сті (більше ніж 10%) та продукція машинобудування (майже 13%). В імпорті переважали мінеральне паливо (майже 46% усього імпорту), реактори ядерні, котли і устаткування для електроенергетики (більше ніж 11%), продукція інших галузей машинобудування (майже 9%), продукція хім пр-сті (більше ніж 8%) та ін. Внаслідок впровадження режиму вільної торгівлі з кр СНД і Балтії зовнішньоторговельний баланс з цими кр істотно покращується. Нині питома вага зовнішньоторговельного обороту з цими кр перевищує 63% від загального товарообігу, в т ч по експорту цей показник сягає 60%, а по імпорту – більше ніж 65%. Основним тоговельним партнеромУкр залишається Російська Федерація, на яку припадає майже половина загальних обсягів торгівлі Укр. Росія задовольняє майже 100% потреби Укр в годинниках, швейних машинах; поставляє значну частину легкових і вантажних автомобілів, радіоприймальних пристроїв, програвачів, відеомагнітофонів, персональних комп¢ютерів, одягу, взуття, тканин, целюлози, синтетичного каучуку, продукції кольорової метаургії, риби і рибопродуктів, задовольняє майже 4/5 потреби в лісоматеріалах, майже 90% потреби в нафті і нафтопродуктах, понад 70% потреби в природному газі; частково поставляє електроенергію і деякі сорти чорного прокату. В експорті з Укр до Росії переважають чорні метали, які задовольняють майже половину потреби в них з боку Росії, а також труби, марганцева руда, трактори, сільськогосподарська техніка, прокатне устаткування (в т ч доменне і сталеплавильне), металорізальні і деревообробні верстати, екскаватори, автомобільні крани, аміак, цемент, автобуси, скло, телевізори, касетні магнітофони, холодильники, вироби із золота, платини та срібла, цукор, олія, м¢ясо і м¢ясопродукти, молочні продукти та ін. В останні роки зростає експорт Укр до ін республік колишнього РадС, в т ч за останні два-три роки експорт до Білорусі зріс майже на третину, до Молдови – в 1,6 раза, до Грузії – більше ніж у 10 разів, в Узбекистан – в 1,6 раза і т.д. У цілому Укр має позитивне зовнішньоторговельне сальдо з Білоруссю, Азербайджаном, Вірменією, Грузією, Молдовою, Таджикистаном, Узбекистаном, Естонією. Разом з тим Укр має велике від¢ємне торговельне сальдо з Росією, Туркменією, Казахстаном. Крім країн СНД і Балтії, Укр розширює зовнішньоек зв¢язки з багатьма розвинутими кр світу. В останні роки найбільші експортні поставки Укр здійснювала до Китаю (майже 1,5млрд дол, або 10% загального обсягу експорту), Туреччини (майже 700млн дол, або близько 5%), Німеччини (майже 600 млн дол, або 4%), Італії (близько 3%), Польщі (майже 3%), Угорщини і США (більше ніж по 2%), Словаччини (майже 2%). Найбільші імортні поставки в Укр надходять з Німеччини (більше ніж 1,3 млрд дол, або майже 8% загального імпорту), США (майже 700 млн дол, або 4%), Польщі (більше ніж 3%), Італії (більше ніж 2%), Франції (майже 2%), Великобританії (1,5%), Чехії, Словаччини, Угорщини, Куби та ін. Сучасна зовнішньоек політика Укр спрямована на формування нового торговельного режиу з подільшою інтеграцією до світового ек простору шляхом поступового і зваженого збільшення ступеня відкритості нац ек-ки. Перш за все передбачається: - підтримка національних товаровиробників шляхом використання можливостей міжнародно-правового механізму захисту їх інтересів на світовому ринку; - прискорення ек реформ шляхом гармонізації ек законодавства відповідно до світової системи торгівлі (ГАТТ/СОТ); - зняття технічних бар¢єрів у торгівлі з провідними країнами – членами СОТ(США, ЄС), розшмрення торгівлі з якими забезпечує надходження валюти, стимулює розвиток і технічне оновлення пр-сті, сприяє поглибленню виробничої кооперації, забезпечує істотне збальшення іноземних інвестицій. Одним з головних завдань щодо розвитку зовнішніх ек зв¢язків Укр є забезпечення просування товарів укр в-ва на нові зарубіжні ринки. Одночасно робитиметься все можливе для збереження традиційних ринків Укр з державами, які утворилися на терених колишнього РадС. Саме ці країни в найближчій перспективі повинні бути найбільш привабливими для укр експорту. Розвиток гідного торговельно-ек співробітництва з ними є одним з пріоритетів Укр в зовнішньоек зв¢язках. Аналіз стр-ри і обсягів зовнішньої торгівлі Укр за останні роки свідчить про те, що саме з кр СНД і Балтії найбільше зріс товарообіг при випереджаючому збільшенні обсягів експорту. Важливим для розвитку взаємовигідних торговельно-ек-х зв¢язків з кра СНД та ін кр світу є зміщення акщенту з співробітництвва на державному рівні до співробітництва на рівні господарюючих суб¢єктів шляхом створення спільних п-в, транснаціональних промислово-фінансових груп, виробничих корпорацій та ін госп-х структур.


voprosi-dlya-podgotovki-k-ekzamenu-kandidatskogo-minimuma-stranica-18.html
voprosi-dlya-povtoreniya-stranica-11.html
voprosi-dlya-samoproverki-programma-dlya-magistrantov-ggf-fen-novosibirsk.html
voprosi-effektivnosti-gosudarstvennoj-politiki-regulirovaniya-urovnya-zhizni-naseleniya-na-materialah-kurskoj-oblasti.html
voprosi-i-otveti-k-ekzamenu-po-deloproizvodstvu.html
voprosi-i-otveti-k-mezhdisciplinarnomu-ekzamenu-gosudarstvennoe-i-municipalnoe-upravlenie-chast-13.html
 • lesson.bystrickaya.ru/otchet-po-praktike-u-mirovogo-sudi-sudebnogo-uchastka-3-tyumenskogo-rajona-tyumenskoj-oblasti-kr.html
 • kolledzh.bystrickaya.ru/antonova-stranica-122.html
 • education.bystrickaya.ru/3-transcendenciya-prostranstva-psihologiya-xxi-stoletiya-t-1-pod-redakciej-kozlova-v-v-yaroslavl-mapn.html
 • notebook.bystrickaya.ru/i-kratkie-svedeniya-o-licah-vhodyashih-v-sostav-organov-upravleniya-emitenta-stranica-2.html
 • university.bystrickaya.ru/eyatelnost-napravlennaya-na-poluchenie-znanij-ob-okruzhayushej-dejstvitelnosti.html
 • composition.bystrickaya.ru/podrostki-everett-shostrom-chelovek-manipulyator.html
 • doklad.bystrickaya.ru/uchebno-metodicheskij-kompleks-po-discipline-sd-f-istoriya-srednih-vekov.html
 • student.bystrickaya.ru/3-predstavlenie-prilivnogo-gravitacionnogo-prityazheniya-shabetnik-vasilij-fraktalnaya-fizika.html
 • nauka.bystrickaya.ru/urok-literaturi-v-5-klasse-po-teme-literaturnie-skazki-otlichie-literaturnoj-skazki-ot-narodnoj.html
 • laboratory.bystrickaya.ru/valyutnaya-sistema-rossijskoj-federacii.html
 • thescience.bystrickaya.ru/imenno-takoe-polozhenie-v-vashej-formule-dushi-retro-uzel-ukazivaet-na-direktnij-pluton-smvishe-pluton-na-vtoroj-orbite.html
 • lecture.bystrickaya.ru/a-poka-ti-i-tvoya-shkola-l-semina-i-fesunenko-yu-chertkova-pravo-na-kazhdij-den-dva-slova-dlya-nachala.html
 • tetrad.bystrickaya.ru/uchebno-metodicheskij-kompleks-disciplina-arheologiya-cikl-opd-f.html
 • exchangerate.bystrickaya.ru/arhaicheskie-predstavleniya-o-vnutrennem-prostranstve-hramov-indii.html
 • books.bystrickaya.ru/byulleten-novih-postuplenij-yanvar-2010g.html
 • otsenki.bystrickaya.ru/skazka-lozh-da-v-nej-namek-dobrim-molodcam-urok-tak-pisal-velikij-pushkin-stranica-6.html
 • school.bystrickaya.ru/globalzacya-svtu.html
 • testyi.bystrickaya.ru/annotaciya-disciplini-uchebnij-plan-20062007-uch-g-specialnost-060812-ekonomika-i-upravlenie-na-predpriyatiyah.html
 • shkola.bystrickaya.ru/pushkin-kak-politicheskij-mislitel-chast-3.html
 • bukva.bystrickaya.ru/toksikomanii-letuchimi-veshestvami.html
 • uchit.bystrickaya.ru/takuyu-to.html
 • school.bystrickaya.ru/bankovskoe-delo-chast-15.html
 • crib.bystrickaya.ru/instrukciya-uchastnikam-razmesheniya-zakaza-po-podgotovke-izmeneniyu-otzivu-podache-zayavok-na-uchastie-v-konkurse-obshie-svedeniya-1-stranica-3.html
 • znaniya.bystrickaya.ru/psihicheskie-yavleniya-tvorchestvo-dushevnobolnih-i-ego-vliyanie-na-razvitie-nauki-iskusstva-i-tehniki.html
 • textbook.bystrickaya.ru/gruppa-prinyatiya-vneshnepoliticheskih-socialnaya-psihologiya-xxi-stoletiya-t-1-pod-redakciej-kozlova-v-v-yaroslavl-2005-316s.html
 • essay.bystrickaya.ru/dolzhnostnaya-instrukciya-prepodavatelya-organizatora-osnov-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-prikaz-.html
 • spur.bystrickaya.ru/kurs-lekcij-sostavitel-sorkina-v-e-oglavlenie-stranica-19.html
 • universitet.bystrickaya.ru/stroenie-rechevogo-apparata-metodicheskie-rekomendacii-moskva-2005-vrazrabotke-metodicheskih-rekomendacij-prinimal.html
 • lesson.bystrickaya.ru/rekomenduemoe-plotini-iz-gruntovih-materialov-snip-06-05-84.html
 • thesis.bystrickaya.ru/prilozhenie-1-diplom-zhurnalista-predislovie.html
 • kolledzh.bystrickaya.ru/aleksandr-dyuma-proslavlennij-romanist-rodilsya-v-1802-g-vseme-generala-toma-dyuma-i-docheri-traktirshika-marii-luizi-labure-yunie-godi-aleksandr-provel-v-rodnom.html
 • textbook.bystrickaya.ru/itogi-gorodskoj-vistavki-rabot-iz-prirodnogo-materiala-zerkalo-oseni.html
 • education.bystrickaya.ru/35-osnovaniya-vibora-vidov-organizacij-uchebnik-napisan-v-sootvetstvii-s-sovremennimi-trebovaniyami-predyavlyaemimi.html
 • pisat.bystrickaya.ru/tablica-321-znacheniya-programmnih-klavish-pgm-11-gdk-fpii100162-rukovodstvo-po-programmirovaniyu.html
 • institut.bystrickaya.ru/svyashennoe-pisanie-vethogo-zaveta-moiseevo-pyatiknizhie-stranica-10.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.