.RU

Вселенная - часть 6

Ðàññìîòpèì ýòè âîçìîæíîñòè. Íàèáîëåå äåòàëüíî èññëåäîâàí

ñïîñîá îáíàpóæåíèÿ ïî íåïpåäíàìåpåííîìó pàäèîèçëó÷åíèþ, óêàçàí­íûé âïåpâûå È.Ñ. Øêëîâñêèì. Òàêîå èçëó÷åíèå ìîæåò ñîçäàâàòü òå­ëåâèäåíèå, ëîêàöèÿ è âíóòpåííÿÿ ñâÿçü â ïpåäåëàõ çîíû pàññåëåíèÿ îêîëî ñâîåé çâåçäû. Îêàçàëîñü, íàïpèìåp, ÷òî èçëó÷åíèå íåñóùåé ÷àñòîòû çåìíîãî òåëåâèäåíèÿ ìîæåò áûòü îáíàpóæåíî ñpåäñòâàìè ïpè¸ìà, êîòîpûìè âëàäååò çåìíàÿ öèâèëèçàöèÿ, ñ pàññòîÿíèÿ äî 10 ñâåòîâûõ ëåò, à èçëó÷åíèå ìîùíûõ ëîêàòîpîâ ñ pàññòîÿíèÿ äî 30 ñâåòîâûõ ëåò. Äëÿ ñóùåñòâåííîãî óâåëè÷åíèÿ äàëüíîñòè òpåáóþòñÿ ïpè¸ìíûå àíòåíû â äåñÿòêè è ñîòíè êèëîìåòpîâ, ÷òî â ïpèíöèïå âïîëíå påàëèçóåìî. Îáíàpóæåíèå íåñóùåé ÷àñòîòû çåìíîãî òåëåâèäå­íèÿ ïîçâîëèò ïî õàpàêòåpó èçìåíåíèÿ ÷àñòîòû çà ñ÷¸ò ýôôåêòà Äîï­ëåpà îïpåäåëèòü âñå ïàpàìåòpû çåìíîãî øàpà, íàïpàâëåíèå îñè è ñêîpîñòü ñîáñòâåííîãî âpàùåíèÿ, äèàìåòp ïëàíåòû, ïåpèîä îápàùå­íèÿ âîêpóã Ñîëíöà, íàëè÷èå ó Çåìëè åñòåñòâåííîãî ñïóòíèêà - Ëó­íû, è äàæå õàpàêòåp pàñïpåäåëåíèÿ íàñåëåíèÿ ïî ïîâåpõíîñòè Çåì­ëè.

Ìåæçâ¸çäíûå ïåpåë¸òû ñïîñîáàìè èçâåñòíûìè â íàñòîÿùåå âpåìÿ, òpåáóþò îãpîìíîé ýíåpãèè. Äàæå pàçãîí äî äåöèñâåòîâîé ñêîpîñòè íåáîëüøîé àâòîìàòè÷åñêîé pàêåòû, íàïpèìåp ïî ïpîåêòó "Äåäàë", äëÿ ïîë¸òà ê çâåçäå Áàpíàpäà òpåáóåò 10^18 -10^19 Âò â òå÷åíèå îäíîãî-äâóõ ëåò pàçãîíà è òàêîãî æå òîpìîæåíèÿ. Ïîñêîëü­êó ïpè pàáîòå òàêîãî äâèãàòåëÿ ïpîèñõîäèò âûápîñ ïëàçìû â ïpîñòpàíñòâî ñî ñêîpîñòüþ, pàâíîé 0.2ñ (ñ - ñêîpîñòü ñâåòà), è ñ ìàãíèòíûì ïîëåì 10^(-4) - 10^(-5) Ãñ, òî íåèçáåæíî âîçíèêàåò ñèíõpîòpîííîå pàäèîèçëó÷åíèå, êîòîpîå ìîæåò áûòü çàìå÷åíî ñîâpåìåííûìè ñpåäñòâàìè, ïî-âèäèìîìó, íà pàññòîÿíèÿõ îêîëî 100 ñâåòîâûõ ëåò. Îäíàêî êîëè÷åñòâåííûé pàñ÷åò èçëó÷åíèÿ è âîçìîæ­íîñòåé åãî ïpè¸ìà ïîêà æäóò ñâîåãî äåòàëüíîãî èññëåäîâàíèÿ.

Åñëè ãîâîpèòü î êîpàáëÿõ, äâèæóùèõñÿ ñ îêîëîñâåòîâîé ñêîpîñòüþ, òî òpåáóåìàÿ ìîùíîñòü ôàíòàñòè÷íà, è, ïî-âèäèìîìó, äàæå "ñêpîìíàÿ" ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ, pàâíàÿ ìîùíîñòè ñâåòîâîãî èçëó÷åíèÿ Ñîëíöà - 10^26 Âò, ìîæåò áûòü çàìå÷åíà â ïpåäåëàõ âñåé Ãàëàêòèêè èìåþùèìèñÿ íà Çåìëå pàäèîòåëåñêîïàìè. Ýòî áûëè áû íåî­áû÷íûå îáúåêòû, "èñêóññòâåííîñòü" êîòîpûõ ìîãëà áû áûòü pàñ­øèôpîâàíà.

Íàèáîëåå îñòpûì ÿâëÿåòñÿ âîïpîñ î ñâåäåòåëüñòâàõ ïàëåîêîí­òàêòîâ, ò.å. ïîñåùåíèå â ïpîøëîì Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû è Çåìëè êîpàáëÿìè pàçâèòûõ öèâèëèçàöèé. Åñòåñòâåííî äóìàòü, ÷òî öèâèëè­çàöèè, êîòîpûå æèâóò è pàçâèâàþòñÿ â òåõíîëîãè÷åñêîé ôàçå äåñÿò­êè è ñîòíè òûñÿ÷åëåòèé, ìîãóò îñâîèòü êîñìè÷åñêèå ìåæçâ¸çäíûå ïåpåë¸òû, è ïîñòåïåííî ïåpåëåòàÿ îò îäíîé çâåçäû ê äpóãîé, ãäå åñòü ïëàíåòû ñ ïîäõîäÿùèìè óñëîâèÿìè, êîëîíèçèpîâàòü âñþ Ãàëàê­òèêó. Âûïîëíåíî ìíîãî pàñ÷åòîâ ñêîpîñòè îñâîåíèÿ. Ïpè ýòîì èñ­ïîëüçîâàëñÿ îäèí è òîò æå ñöåíàpèé - ïîñûëêà êîpàáëÿ ñî ñêîpîñòüþ 0.1ñ ê áëèæàéøåé çâåçäå íà pàñòîÿíèè 10 ñâåòîâûõ ëåò ñî ñòà ïàññàæèpàìè. Äàëåå ïîpÿäêà òûñÿ÷è ëåò çàéì¸ò pàçìíîæåíèå íàñåëåíèÿ äî ópîâíÿ íåñêîëüêèõ ìèëëèàpäîâ ÷åëîâåê, ïîñëå ÷åãî ñëåäóåò íîâûé ïîë¸ò ñòà ïàññàæèpîâ è ò.ä. Îêàçàëîñü, ÷òî äëÿ îñ­âîåíèÿ èëè êîëîíèçàöèè âñåé Ãàëàêòèêè ïîòpåáóåòñÿ âñåãî îêîëî äåñÿòêà ìèëëèîíîâ ëåò. Ñëåäîâàòåëüíî, âîïpîñ î âîçìîæíîñòè êîëî­íèçàöèè Ãàëàêòèêè ñâîäèòñÿ ê âîïpîñó îò òîì, ìîæíî ëè îæèäàòü ñóùåñòâîâàíèå â íàñòîÿùèé ìîìåíò öèâèëèçàöèé, èìåþùèõ ìíîãèå ìèëëèîíû ëåò òåõíîëîãè÷åñêîé ýpû æèçíè?


vse-progressi-reakcionni-esli-rushitsya-chelovek.html
vse-sposobnie-derzhat-oruzhie-stranica-35.html
vse-vidi-past.html
vsego-865-500000-g-petropavlovsk-kamchatskij-ovnesenii-izmenenij-v-dolgosrochnuyu-kraevuyu-celevuyu-programmu.html
vsego-na-izuchenie-proizvedenij-70-chasov-ntegrovanij-kurs-10-11-klasi-rven-standartu-akademchnij-rven-programa.html
vsego-po-rajonu-informacionnij-byulleten-administracii-sankt-peterburga-13-764-ot-16-aprelya-2012-g.html
 • zadachi.bystrickaya.ru/opredelenie-obshej-territorii-gorodskogo-poseleniya-chast-5.html
 • studies.bystrickaya.ru/glava-3-trubnij-zov-klad-stervyatnika-aleksandr-zorich.html
 • lecture.bystrickaya.ru/6-vneshnie-svyazi-i-imidzh-shkoli-publichnij-otchyot-mou-sosh-samarskaya-valdorfskaya-shkola-po-itogam-2009-2010-uchebnogo-goda.html
 • knowledge.bystrickaya.ru/o-vnesenii-izmenenij-v-administrativnij-reglament-po-predostavleniyu-municipalnoj-uslugi-predostavlenie-municipalnogo-imushestva-v-arendu.html
 • esse.bystrickaya.ru/rabotna-grupa-24-mitnicheski-syuz-plan-za-dejstvie-za-2009-g-s-merkite-proiztichashi-ot-chlenstvoto-na.html
 • prepodavatel.bystrickaya.ru/tema-7-sovremennie-modeli-organizacii-obucheniya-uchebnoe-posobie-dlya-studentov-pedagogicheskih-specialnostej-majkop-2004.html
 • kolledzh.bystrickaya.ru/52-viyavlenie-i-analiz-vozmozhnih-ekologicheskih-vozdejstvij-na-komponenti-okruzhayushej-sredi-posle-realizacii-meropriyatij-generalnogo-plana.html
 • laboratory.bystrickaya.ru/vliyanie-idej-k-e-ciolkovskogo-na-razvitie-issledovanij-v-oblasti-seti.html
 • znaniya.bystrickaya.ru/programma-vserossijskogo-festivalya-nauki-na-ploshadke.html
 • education.bystrickaya.ru/34obespechenie-kredita-metodi-ocenki-kreditosposobnosti-zaemshika-vdannoj-bakalavrskoj-rabote-obemom-45-stranici.html
 • books.bystrickaya.ru/chast-i-statya-1-reshenie-soveta-fpa-rf-ot-02-04-2010g.html
 • zanyatie.bystrickaya.ru/metodicheskie-rekomendacii-dlya-osvoeniya-uchebnoj-disciplini-fizicheskaya-kultura.html
 • knigi.bystrickaya.ru/rezultat-leonarda-adelmana-antivirusnij-kompleks-51-kompleksnaya-sistema-zashiti-informacii-54-obshie-svedeniya.html
 • nauka.bystrickaya.ru/vodnaya-migraciya-himicheskih-elementov.html
 • desk.bystrickaya.ru/osnovnaya-literatura-uchebno-metodicheskoe-posobie-po-izucheniyu-kursa-socialnaya-psihologiya.html
 • prepodavatel.bystrickaya.ru/sud-obosnovanno-priznal-17-dogovorov-uchastiya-v-dolevom-stroitelstve-nichtozhnimi-sdelkami-i-primenil-k-nim-posledstviya-ih-nedejstvitelnosti.html
 • institute.bystrickaya.ru/glava-iii-uchebnik-hrestomatiya-po-istorii-dlya-uchashihsya-5-11-klassov-lya-srednih-obsheobrazovatelnih-shkol-a-tak.html
 • doklad.bystrickaya.ru/vibornaya-kampaniya-2007-goda-na-urale-zapomnitsya-ne-chernimi-piar-tehnologiyami-gosduma-rf-monitoring-smi-30-noyabrya-2007-g.html
 • zadachi.bystrickaya.ru/rossijskoe-i-zarubezhnoe-zakonodatelstvo-o-bankrotstve.html
 • paragraf.bystrickaya.ru/zashita-trudovih-prav-chast-5.html
 • portfolio.bystrickaya.ru/polozhenie-o-byudzhetnom-processe-vo-vnutrigorodskom-municipalnom-obrazovanii-mitino-v-gorode-moskve.html
 • report.bystrickaya.ru/itogovij-otchet-gosudarstvennogo-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-visshego-professionalnogo-obrazovaniya-permskij-gosudarstvennij-universitet-po-rezultatam-realizacii-innovacionnoj-obrazovatelnoj-programmi-stranica-12.html
 • credit.bystrickaya.ru/perevod-s-armyanskogo-yazika-kniga-sefer.html
 • grade.bystrickaya.ru/ob-utverzhdenii-polozheniya-o-sovete-po-zashite-dissertacij-na-soiskanie-uchenoj-stepeni-kandidata-nauk-na-soiskanie-uchenoj-stepeni-doktora-nauk.html
 • literatura.bystrickaya.ru/rukovodyashie-normativnie-dokumenti-tehnicheskoe-zadanie-na-razrabotku-proektno-smetnoj-dokumentacii-na-stroitelstvo.html
 • laboratory.bystrickaya.ru/vospitanie-i-obuchenie-v-drevnerusskom-gosudarstve-hi-xv-vv-chast-7.html
 • upbringing.bystrickaya.ru/konkurs-provodilsya-v-celyah-sovershenstvovaniya-i-rasprostraneniya-peredovogo-opita-sistemi-gosudarstvenno-obshestvennogo-upravleniya-v-obrazovanii.html
 • klass.bystrickaya.ru/a-koropachinskij-ya-ballotiruyus-na-visokij-post-s-tem-i-tolko-s-tem-chtobi-vsecelo-posvyatit-sebya-rabote-vo-imya-procvetaniya-rodnogo-goroda.html
 • composition.bystrickaya.ru/otlozhennij-nalog-na-pribil-ezhekvartalnij-otchet-otkritoe-akcionernoe-obshestvo-chetvertaya-generiruyushaya-kompaniya.html
 • doklad.bystrickaya.ru/uri-istorii-i-kulturi-sankt-peterburga-s-ispolzovaniem-elektronnoj-karti-problemi-i-resheniya.html
 • paragraf.bystrickaya.ru/zvaniya-pochetnij-rabotnik-toplivno-energeticheskogo-kompleksa-udostoeni.html
 • crib.bystrickaya.ru/ii-soderzhanie-i-struktura-kandidatskogo-ekzamena-usloviya-dopuska-k-kandidatskomu-ekzamenu.html
 • pisat.bystrickaya.ru/stanok-dlya-sborki-detalej.html
 • studies.bystrickaya.ru/bogoduhnovennoe-angeloglasnoe-penie-v-sisteme-srednevekovoj-muzikalnoj-kulturi.html
 • uchitel.bystrickaya.ru/prosvetiteli-o-politike-prave-i-gosudarstve-v-f-pustarnakov-filosofiya-prosvesheniya-v-rossii-i-vo-francii.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.