.RU

Взаимоотношения сельскохозяйственных предприятий с финансовой системой - часть 14

В современных условиях механизм налогообложения должен, прежде всего, соответствовать высокой деловой активности предприятий, обеспечить мощную мотивацию труда производственных коллективов.

На сегодняшний день пенсионная система а Украине находится в кризисном положении.

Ведь даже после внедрения накопительной пенсионной системы, сельские жители будут лишены возможности получать пенсию, поскольку там не платят заработную плату, поэтому не из чего будет платить и пенсию.

Вместо этого было бы лучше вместо персонифицированной системы внедрить трёхуровненную пенсионную систему, где персонификация была бы составной частью трёхуровненной системы. Преимущество этой системы показывает опыт зарубежных стран. При этом для приоритетных отраслей производства, таких как АПК, нужно утвердить специальную отдельную систему программ и законов с учетом особенностей отраслей. Для решения этой проблемы на месте хозяйства все больше осуществляет выплату пенсий сельскохозяйственной продукцией, а согласно с данным законодательством это уменьшает задолженность хозяйства перед Пенсионным фондом Украины, и может зачисляться в счёт оплаты фиксированного сельскохозяйственного налога.

Внедрение указанных выше предложений будет способствовать совершенствованию взаимоотношений сельскохозяйственных предприятий с финансовой системой и укреплению их экономики.

Библиографический список

1. Закон України “Про систему оподаткування"// Відомості Верховної Ради України. – 1999. - №52..- ст.469.

2. Закон України “Про податок на додану вартість”// Бібліотека офіційних видань – 2000.

3. Закон України “Про пенсійне забезпечення”// Бюлетень законодавства і юридичної практики України.-1996.- №46.-с3-300.

4. Закон України “Про податок на додану вартість” //Баланс (тематичний посібник).-1999.- №12.- с1-59.

5. Закон України “Про збір та обов'язкове соціальне страхування“// Все про бухгалтерський облік.-1999.-№88.-с.29-32.

6. Закон України “Про збір на обов'язкове державне та пенсійне страхування"// Все про бухгалтерський облік.-1999.-№88.-с.27-29.

7. Закон України “Про фіксований сільськогосподарський податок”// Все про бухгалтерський облік.-1999.-№4.-с.23-26.

8. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про податок на додану вартість”// Відомості Верховної Ради України.-1999.-№18, ст.42.

9. Закон України “Про державний бюджет на 2001 рік”// Ведомості Відомості Верховної Ради України.-2001.-№2-3, ст.10.

10. Закон України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття"// Праця і зарплата. 2000.-№14.-с.2-11.

11. Декрет КМУ “Про прибутковий податок з доходів громадян”/ Баланс. Методичний посібник. Книга 2.-Дніпропетровськ:Баланс.Клуб.- 1998.- 72-81.

12. Указ Президента України “Основні напрями реформування пенсійного забезпечення в Україні”.-“№291// Праця і зарплата.-1998.-№9.-с.1-2.

13. Указ Президента України "Про деякі зміни в оподаткуванні” - №857/98// Праця і зарплата.-1998.-№17.-с.3-4.

14. Указ Президента України " Про заходи щодо державної підтримки с.-г. виробництва”// Урядовий курєр.-1998.-№57-58.-с.6.

15. Указ Президента України " Про фіксований сільськогосподарський податок”.-№652/98// Урядовий курєр.-1998.-с.6.

16. Указ Президента України " Про підтримку сільськогосподарського товаровиробництва”-№1328// Баланс Агро.-1998.-№2.-с.29.

17. Указ Президента України " Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки.”-№1529// Економіка АПК.-№1.- с.3-5.

18. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.05.99р. №914 “Про розміри державної допомоги сім'ям з дітьми у другому півріччі 1999 року”// Все про бухгалтерський облік.-1999.-№65.-с.10-11.

19. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.99р. №1256 “Деякі питання своєчасності виплат пенсій”// Людина і праця.-1999.-№8.-с.18-19.

20. Відомості Верховної Ради, 2001р. № 31, ст.. 153 Закон України № 2452- 111

21. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.01.2000р. №74 “Про питання загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності”// Праця і зарплата.-№10.-с.-8.

22. Порядок розрахунку фіксованого сільськогосподарського податку та заповнення форм розрахунку, затверджений наказом ДПАУ від 27.04.99р. №230// Все про бухгалтерський облік.-1999.-№60.-с.3-5.

23. Закон України со змінами № 2213-111 від 11.01.2001р.

24. Положення про порядок справляння та обліку фіксованого с.-г. податку, затверджене Кабінетом Міністрів України від 23.04.99р.№658// Бухгалтерія в сільському господарстві.-1999.-№6.-с.31-33.

25. Інструкція про прибутковий податок з громадян, затверджена наказом ДПІУ від 21.04.93р. №12//Праця і зарплата.-1999.-№5.-с.12-24.

26. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського капіталу, активів, зобов'язань і господарських операцій підприємств, затверджена наказом Міністерства Фінансів України від 30.11.99р. №291// Праця і зарплата.-2000.-№7-9.-с.12-23.

27. Лист Державної Податкової Адміністрації України від 10.01.2000р. №25117/17/0217 “Про ведення перерахунків прибуткового податку з громадян за сукупним річним доходом, отриманим (перерахованими) протягом 199 р.”// Праця і зарплата.-2000.-№4.-с.19.

28. Білоусова І. Україні потрібні єдині принципи бухгалтерського обліку і звітності// Бух. облік і аудит.-1999.-№6.-с.3-6.

29. Бугайчук М. Приоритетні напрями соціальної політики// Праця і зарплата.-2000.-№9.-с.4.

30. Буряковский В. и др. Налоги.-Дн-ск:Пороги,1998.-611с.

31. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник/ За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця.-Житомир:ЖТІ,2000.-608с.

32. Василик О. Державні фінанси України .-К: Вища шк., 1997.-527с.

33. Вдовиченко М. Податкове регулювання: досвід США і його використання в умовах України// Фінанси України.-2000.-№3.-с.15-18.

34. Вдовиченко М. Продуктивність податкової системи в Україні// Фінанси України.-1999.-№3.-с.21-24.

35. Воронкова О. М. Трансформація системи оподаткування в Україні// Фінанси України.-2000.-№1.-с44-48.

36. Грибанов О. Пенсійна реформа в Україні: проблеми, напрям, перспективи// Вісник податкової служби України. 19978.-№21.-с.17.

37. Дробозина Л. и др. Финансы. Денежное обращение. Кредит. -М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997.-659.

38. Дуриєва Л. ПДВ у проекті Податкового кодексу України// Вісник податкової служби України.-2000.-№37.-с.55-59.

39. Завгородний В. Автоматизация бухгалтерского учета, анализа и аудита.-К.:Экономика.Финансы.Право.-1998.-635с.

40. Зиновьева О. Бермудский треугольник деклараций о НДС// Баланс Агро.-1999.-№2.-с.36-44.

41. Зиновьева О. Уплата фиксированного сельскохозяйственного налога натурой// Баланс Агро.-1999.-№11.-с.42.

42. Коренєва О. Г. Вплив податкової політики на забезпеченість підприємства обіговими коштами// Фінанси України.-1999.-№2.-с.115-118.

43. Мандибура В. Як забезпечити соціально справедливе оподаткування доходів громадян України?//Віче.-1999.-№9.-с61-73.

44. Опарін В. Фінанси (загальна теорія).-К.:КНЕУ.-1999.-538с.

45. Підчибій М. М. Фіксований сільськогосподарський податок в умовах прискореного реформування аграрного сектора економіки //Економіка АПК.-2000.-№4.-с.57-62.

46. Піхоцький В. Основні засади формування податкової політики в Україні//Економіка.Фінанси.Право.-2000.-№4.-с.15-17.

47. Римарчук Н. Перерахунок прибуткового податку підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності за 1999 рік// Праця і зарплата.-2000.-№4.-с.20-21.

48. Сивак С. Пенсійне страхування та пенсійна реформа: теоретичні основи //Право України.-1999.-№10.-с.61-63.

49. Солоненко Т. Точка зору практикуючого аудитора на Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”// Бухгалтерський облік і аудит.- 1999.-№11.-с.32-36.

50. Порядок погашення заборгованості з виплат пенсій шляхом видачі з бажанням пенсіонерів товарів (надання послуг) переданних у рахунок збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, затв.05.08.99р.// Праця і зарплата-2000р. - № 4 (200) – С.10-11

51. Соціально-економічне становище України за 2000 рік /Повідомлення Державного комітету статистики України //Урядовий Курєр.-2001.-№52.-с.9-13.

52. Стюбен М. Ефективна податкова система. Основні принципи побудови// Все про бухгалтерський облік.-2000.-№115.с.5-9.

53. Тулуш Л. Д. Фіксований сільськогосподарський, податок //Вісник податкової служби України.-2000.-№23.-с.47-51.

54. Україна – 2010. Конспект програми економічного зростання// Урядовий курієр.-1999.-№71.-с.11-14.

55. Шаланский А. Порядок уплаты ежегодного сельскохозяйственного налога// Баланс Агро.-1999.-№8.-с.31-33.


zhonglirovanie-istochnik-materialov-sajt-voronezhskogo-centra-nlp-tehnologij.html
zhrecheskaya-korporaciya-i-eyo-rol-v-sisteme-obshestvennogo-samoupravleniya.html
zhukovskij-v-a-svoeobrazie-romanticheskoj-poezii-v-a-zhukovskogo.html
zhurnal-dlya-stranica-2.html
zhurnal-dlya-stranica-8.html
zhurnal-knizhnij-vestnik-yu-m-bogushevicha-istorii-izdaniya-strukture-roli-i-mestu-v-istorii-chast-3.html
 • knowledge.bystrickaya.ru/metodicheskij-kompleks-po-discipline-politika-dohodov-i-zarabotnoj-plati-dlya-studentov-obuchayushihsya-po-specialnosti-080109-buhgalterskij-uchet-analiz-i-audit-stranica-4.html
 • turn.bystrickaya.ru/plan-povisheniya-kvalifikacii-i-perepodgotovki-kadrov-obrazovaniya-v-2012-godu-fakultet-povisheniya-kvalifikacii-i-perepodgotovki-kadrov.html
 • education.bystrickaya.ru/2faksi-akademikam-i-prezidentu-e-a-karlik-teoriya-obmennih-processov.html
 • doklad.bystrickaya.ru/uvazhaemie-gospoda-instrukciya-uchastnikam-otkritogo-aukciona-obshie-svedeniya.html
 • lesson.bystrickaya.ru/nozemne-nvestuvannya-agrarnogo-sektoru-ekonomki-ukrani.html
 • uchenik.bystrickaya.ru/glava-ii-osnovnie-napravleniya-mirotvorcheskoj-deyatelnosti-rpc-na-blizhnem-vostoke.html
 • predmet.bystrickaya.ru/sovremennaya-organizaciya-arhivnogo-dela-programma-professionalnoj-perepodgotovki-rukovoditelej-i-specialistov.html
 • zanyatie.bystrickaya.ru/opisanie-kvartalnih-mechetej-o-blagochestivie-i-otshelniki-kniga-puteshestviya-evlii-chelebi.html
 • crib.bystrickaya.ru/k-armoniyu-o-tom-chto-znachit-zvanie-hristianin-asketicheskie-sochineniya.html
 • uchitel.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-finansovaya-matematika-naimenovanie-uchebnoj-disciplini-uroven-osnovnoj-obrazovatelnoj-programmi-bazovij-bazovij-povishennij-specialnost-080110-bankovskoe-delo.html
 • books.bystrickaya.ru/dolgoprudnij-moskovskaya-oblast-rossiya.html
 • uchenik.bystrickaya.ru/analiz-mezhdunarodnoj-deyatelnosti-firmi-chast-2.html
 • notebook.bystrickaya.ru/ichukalin-minekonomrazvitiya-rf-sozdaet-usloviya-dlya-razvitiya-tretego-sektora.html
 • doklad.bystrickaya.ru/vliyanie-nasledstvennih-faktorov-na-fizicheskoe-i-psihicheskoe-razvitie-rebenka-mladshego-shkolnogo-vozrasta.html
 • shpora.bystrickaya.ru/zdorove-sovremennogo-cheloveka-chasto-podvergaetsya-vneshnim-i-vnutrennim-ugrozam-spravlyatsya-s-nimi-nam-pomogaet-odin-iz-samih-vazhnih-elementov-dlya-cheloveka.html
 • learn.bystrickaya.ru/ezhekvartalnij-otchet-otkritoe-akcionernoe-obshestvo-bumagodelatelnogo-mashinostroeniya-kod-emitenta.html
 • vospitanie.bystrickaya.ru/yakovlev-afanasij-iz-chuvashej-12marta1877g-delo-172-dissertaciya-na-soiskanie-uchenoj-stepeni.html
 • znaniya.bystrickaya.ru/programma-speckurs-dlya-negumanitarnih-specialnostej-vuzov-uchebno-metodicheskij-kompleks.html
 • institute.bystrickaya.ru/g-n-matyushin-uchenij-arheolog-otkrivshij-i-issledovavshij-neskolko-naibolee-rannih-stoyanok-cheloveka-na-territorii-rossii-stranica-18.html
 • shpargalka.bystrickaya.ru/vopros-51-tureckaya-i-iranskaya-model-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-obshnost-i-razlichiya-ekonomicheskie-otnosheniya-turcii-i-irana-s-rossiej.html
 • assessments.bystrickaya.ru/chast-3-tehnicheskaya-chast-perechen-zakupaemoj-produkcii-i-trebovanij-k-nej.html
 • thescience.bystrickaya.ru/i-dopolnennoe-izdanie-stranica-9.html
 • pisat.bystrickaya.ru/ti-vi-libo-v-tretem-on-1906-1sh-posvyashaetsya.html
 • composition.bystrickaya.ru/p5-resheniya-zadanij-kratkoe-soderzhanie-s-rekomendaciyami-7-chast-i-neobhodimie-svedeniya-o-kompyutere-iprogramme-9.html
 • zanyatie.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-po-specialnosti-sistema-mashin-v-lesnom-hozyajstve-i-lesnoj-promishlennosti-chast-2.html
 • uchitel.bystrickaya.ru/rabota-s-sustavom-charodej.html
 • teacher.bystrickaya.ru/glava-4-iyul-1996-rukovodstvo-po-metodike-samosovershen-c-tvovaniyu-kotoraya-poluchila-nazvanie-perekodirovanie-dnk-na-12-nitej.html
 • reading.bystrickaya.ru/krilya-sikorskogo-voennaya-literatura-stranica-19.html
 • knowledge.bystrickaya.ru/mezhdunarodnaya-konferenciya-metallurgiya-inteheko-2008-25-26-marta-2008-g-g-moskva-gk-izmajlovo.html
 • crib.bystrickaya.ru/gribnoj-les-ocharovanie-etidorpa.html
 • kanikulyi.bystrickaya.ru/zaklyuchenie-aktualnie-voprosi-sovremennogo-estestvoznaniya.html
 • thescience.bystrickaya.ru/k-bahutov-mediko-topografiya-i-sanitarnoe-sostoyanie-gubernskogo-goroda-stavropolya-stranica-9.html
 • bukva.bystrickaya.ru/sredstva-massovoj-informacii-i-vibori-voprosi-i-otveti-stranica-6.html
 • books.bystrickaya.ru/doklad-o-vospriyatii-urovnya-korrupcii-v-administracii-municipalnogo-obrazovaniya-primorsko-ahtarskij-rajon.html
 • lecture.bystrickaya.ru/53dostoinstva-i-nedostatki-ispolzovaniya-testov-informatike.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.