.RU

YENİÇAĞ газеті (Турция), 2009 ж. 18 ақпан, Өзжан ИЕНИЧЕРИ, Н.НАЗАРБАЕВ ЖӘНЕ ҒАЛАМДЫҚ ДАҒДАРЫС


^ YENİÇAĞ газеті (Турция), 2009 ж. 18 ақпан, Өзжан ИЕНИЧЕРИ, Н.НАЗАРБАЕВ ЖӘНЕ ҒАЛАМДЫҚ ДАҒДАРЫС

Ү.ж. ақпан айының басында қазіргі таңдағы ғаламдық экономикалық дағдарысқа байланысты Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың ресейлік «Российская газета» газетінде мақаласы жарық көрді. Аталған мақалада Н.Назарбаев әлемдік дағдарысқа қатысты маңызды пайымдаулар жасаған және келесідей мәселелерге көңіл аударған. «Елдер мен континенттерді қамтыған ғаламдық экономикалық дағдарыс, адамзаттың бұрын-соңды білмеген бір құбылысы болып отыр. Бұл барлық экономикалық бастауларды түбегейлі өзгертетін құбылыстар санатына жататыны анық. Сондықтан да оны талдауға, ой-елегінен өткізуге және еңсеруге барлық ескі догмалар мен стереотиптерді қайта қарастыратын жаңаша көзқарас қажет».

Н.Назарбаев басымыздан өтіп отырған дағдарыстың маңызды және бұрын-соңды теңдесі болмаған феномен екенін, одан шығуға ескі догмалардың көмектеспейтінін атап көрсетеді. Оның пайымдауынша, әлемдік дағдарыс бұрын білінбеген жаңа жағдай. Осы себептен «Түбегейлі жаңа, әлемдік экономиканың, саясаттың және ғаламдық қауіпсіздіктің басқаша құрылған моделін жасау шебінде тұрғанымызды батыл мойындауымыз керек».

Н.Назарбаев тек осылай ғана «Жаңа әлем құрудың немесе Ескі әлемнің жетілмеушілігін еңсерудің бірегей мүмкіндігін тиімді пайдалана аламыз.../... Біз әзірге шартты түрде ғаламдық (немесе ұлы) Транзит әлемі деп атауға болатын жаңа түсінік бойынша ортақ жаңа «қозғалыс ережесін» әзірлеу қажет болады» деп жазады.

Еуразияның ұлы бір ойшылы: «Сыртқы күш – ішкі күштің туындысы», деген екен. Бұл ойды басқаша айтсақ, «Сыртқы дағдарыс – ішкі дағдарыстың туындысы» екенін әбден анық пайымдауға болады.

Сондықтан да қазіргі ғаламдық дағдарыс – қандай да бір табиғи апат емес және жағдайлардың кездейсоқ қиылысының нәтижесі емес, терең ішкі ақаулықтың заңды сыртқы салдары болып табылады.

Н.Назарбаевтың пікірінше, ғаламдық дағдарыс жүйенің ақауларынан бастау алған. Ол ең баста дағдарыстың себептері мен негіздерін айқындау үшін жеті сұраққа жауап іздеген.

1. Қазіргі де-факто бар әлемдік валюта заңды де-юре болып табыла ма?

2.Әлемдік валюта эмитентінің қызмет көрсету тәртібі шынайы демократиялық болып табыла ма?

3. Әлемдік валютаның сұранысы мен ұсынысының баланс тетігі бәсекеге қабілетті және еркін болып табыла ма?

4. Әлемдік валюта нарығы өркениетті болып табыла ма? 

5. Әлемдік валютаның туындату жүйесі және эмиссиясы оның негізгі пайдаланушы субъектілерінің (елдердің, компаниялардың және азаматтардың) және тұтастай алғанда әлемдік қоғамдастықтың бақылауында болып табыла ма?

6.Әлемдік валютаның туындату жүйесі және эмиссиясы оның негізгі пайдаланушы субъектілерінің (елдердің, компаниялар мен азаматтардың) және бүкіл әлемдік қоғамдастықтың алдында жауапты болып табыла ма?

7.Әлемдік валюта жүйесі тиімді де нәтижелі болып табыла ма, яғни адамзатты және тұтастай әлемді дамыту мақсаттарына қаншалықты сай келеді?

Оның ойынша, осы жеті қарапайым сұраққа адал берілетін жауаптар, жаңа ғасырдың қауіп-қатерлеріне әлемдік валютаның қарсы тұру мүмкіндіктерін білуге жеткілікті болады. Н.Назарбаев «Бұл мәселелер барлық аса ірі саяси және экономикалық органдардың, саммиттер мен әлемдік форумдардың – БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің, БҰҰ арнаулы сессиясының, “үлкен сегіздіктің” (G8), “үлкен жиырмалықтың” (G20), Давостағы Бүкіләлемдік экономикалық форумның және басқаларының күн тәртібіне кіруі тиіс» дейді. Дағдарыстан шығу жолы ретінде де «Түбегейлі жаңарту жоспарын» қалыптастыру керектігін баса айтады.
^ Россия (Москва), № 6, 19.02.2009, НЕ В СЫРЬЕ СЧАСТЬЕ

А в умении превращать его в нужные населению товары

Обсуждение статьи Игоря Чикина "Наша миссия - мировая справедливость" продолжает доктор технических наук, профессор, академик, председатель правления Национального научно-технологического холдинга "Парасат" (Казахстан) Нуралы БЕКТУРГАНОВ.

Партнерство цивилизаций

Спору нет - сырьевые ресурсы ограничены и их надо защищать, возможно, и на основе международных пактов. Но поддержит ли мировое сообщество эту идею? Ведь очевидно, что выгоды от такого пакта в первую очередь получат страны, обладающие большими запасами сырья, к их числу относятся Россия и Казахстан.

Перед цивилизацией стоят и другие неотложные проблемы. Например, угроза энергоэкологического кризиса, которая хоть и связана с сырьем, но к нему не сводится; продовольственная проблема; финансовый кризис. Эти задачи не могут быть решены усилиями одного государства, пусть даже самого могущественного. Положительного результата можно добиться только на основе партнерства цивилизаций.

Игорь Чикин в статье "Наша миссия - мировая справедливость" говорит о справедливости пакта сырьевых стран, но заключить такой международный пакт и добиться его исполнения возможно лишь на основе партнерства. Сила здесь не поможет.

Зададимся вопросом: "Какой очевидный смысл в сырьевом пакте для каждого жителя планеты?". Ведь содержание идеи заключается в том, чтобы привязать мировую валюту к сырью, тем самым Россия и Казахстан одним росчерком пера обретают преимущества перед другими странами только за счет запасов Богом данного минерального сырья.

Есть и иные мнения о справедливости, например, идея о том, что имеет смысл привязать валюту к более ценным запасам - к людям. Тогда Китай и Индия должны предложить заключение "людского пакта" и привязать справедливую мировую валюту к каждому конкретному человеку. И такой шаг будет более гуманен и справедлив для большинства населения планеты, чем привязка валюты к минеральному сырью, минуя людей.

Не решает проблему и мечта Генри Форда: "Нет ничего прекраснее мира, где каждый имеет все, что ему нужно". Рано или поздно люди понимают, что вместо реальных благ им предлагают абстрактное понятие "нужность", и выступают с требованиями изменить мир.

Призывы к дальнейшему развитию демократии также далеки от реальной глобальной системы, про которую бы каждый человек сказал: "Да, она справедливо уравнивает земные блага между нами". На рубеже XX-XXI веков 80% земных благ были сосредоточены в руках 20% населения планеты, и уже этот факт является одним из неоспоримых доказательств отсутствия справедливости.

Опыт истории показал, что проблеме выравнивания благ присуща практическая неразрешимость, то есть блага нельзя равнять. Ведь совершенно очевидно, что если 20% "богатого" населения планеты откажутся от употребления заработанных ими благ в пользу остальных 80%, то через два-три года благ не будет ни у тех, кто их отдал, ни у тех, кому они будут отданы.

Поэтому и можно в некоторой степени понять восьмерку крупнейших стран, которые не торопятся прощать многомиллиардные долги слаборазвитым государствам.

Масла в огонь проблемы справедливости подливает тот факт, что в логической сфере идея о всеобщем благе все-таки имеет два значения. Первое -"равенство по нулю", то есть всем жителям планеты надо полностью отказаться от всех благ. И второе - "равенство по бесконечности", то есть безграничные блага для каждого землянина. История земной цивилизации - это история о метании общества между "нулевым" и "бесконечным" вариантами решения проблемы распределения благ. Человек не может физически выжить по "нулевому варианту" и в то же время у него нет возможности создать земную жизнь, в которой бы каждому землянину предоставлялся доступ к безграничному благу.

Цели по созданию безграничного блага для каждого человека не было вчера и нет сегодня в программах политических партий и в бизнес-планах лидеров мирового бизнеса. Однако отсутствие этой записи в программных документах политиков и бизнесменов вовсе не означает, что идея создания безграничного блага для каждого человека не реализуется на планете Земля.

Факты подтверждают как раз обратное - ее реализация с каждым годом все нагляднее проявляется в крупном бизнесе, основанном на развитии технологий. Видение этих фактов затруднено тем, что бизнесмены оформляют свои успехи в прибыль, а не в политические теории, доказывая свое великое призвание через производство товарных форм, нужных и доступных каждому жителю планеты ежедневно, ежечасно, ежеминутно и ежесекундно.

Глядя на их успехи, мы приходим к мысли о том, что у бизнеса, основанного на развитии технологий, явно прослеживается великий конец - он завершится производством нужной и доступной каждому жителю планеты товарной формы под названием "индивидуальное всемогущество каждого землянина". Причем в полном соответствии с пониманием всемогущества, как "мочь все, в том числе производить и потреблять любые блага". Тот, кто его приобретет, больше не будет зависеть от производства других, потому что будет "мочь все", в том числе и самостоятельно производить нужные товары и именно такого качества, которое ему по душе.

О взаимосвязи технологий

Невозможно успешное развитие технологий в сфере производства материальных товаров без одновременного развития технологий во всех остальных сферах. Например, остро стоит энергоэкологическая проблема. Ее можно решить, подняв цены на традиционные экологически вредные энергоносители - нефть, газ и уголь - до таких пределов, чтобы один киловатт энергии, производимый на их базе, был значительно дороже, чем киловатт, произведенный возобновляемыми источниками энергии. Как только операция повышения цен будет завершена, поток инвестиций в возобновляемую энергетику на порядок превысит технические возможности по их рациональному использованию. Пройдет совсем немного лет и энергоэкологическая проблема может быть в принципе решена за счет возобновляемых источников энергии.

Или вложить средства в разработку технологий производства персональных экологически чистых источников энергии с гарантированным выходом на безграничное потребление в любое время дня и ночи и предложить их людям в форме товара, понятного, нужного и доступного каждому.

Ни тот, ни другой вариант не может быть реализован только техническими средствами, так как для их осуществления нужны политические решения, а для этого необходимы новые политические технологии, которые тесно связаны с финансовыми.

Учитывая тесную взаимосвязь технологий, к примеру, президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев предлагает мировому сообществу обсудить "узловое звено", потянув за которое, можно вытянуть из кризиса не только финансовые технологии, которые необходимо лечить в первую очередь, но и все остальные технологии общественной жизни людей.

Государственно-частное партнерство

При ликвидации последствий финансового кризиса посредством усиления роли государства важно не выплеснуть "ребенка из ванны", то есть государственно-частное партнерство, которое как в России, так и в Казахстане еще только набирает силу.

По моему мнению, лучшая защита от кризисов - это создание в стране предприятий по производству доступных людям товаров. Чем доступнее и нужнее производимые товары, тем большую гарантию защиты от кризисов будут иметь государства, умеющие лучше других организовывать в своей стране такие производства.

Если посмотреть на траекторию технологического развития цивилизации в историческом плане, то можно увидеть, что технологическое лидерство перемещается по планете по тем точкам, в которых производят именно нужные и доступные населению товары. Для реализации этого плана Казахстан идет по пути создания сектора высокотехнологичных производств, многие из которых уже работают на полную мощь. Из года в год в стране приблизительно на 20% растет бюджетное финансирование науки как основы инновационного развития страны. Несмотря на то, что поставки казахстанской нефти на мировой рынок за эти годы также увеличились почти в два раза.

Сырьевые объединения позволят лишь временно защищать сиюминутные интересы стран, поставляющих миру минеральное сырье. В долгосрочной перспективе они станут фактором, разрушающим основу глобального партнерства цивилизаций по общечеловеческому развитию.

Не в сырье счастье, а в умении превращать его в нужные населению товары как гарантию сохранения и оптимального использования минерального сырья.


viktor-vladimirovich-hlebnikov.html
viktoriya-zhiv-gospod-zhiva-dusha-moya-stranica-11.html
vilgelm-ii-graf-gollandii.html
vilyam-villis-uilyam-uillis-na-plotu-cherez-okean-stranica-11.html
vimogi-do-suchasnogo-uroku.html
vindikaciya-bezdokumentarnih-cennih-bumag-teoriya-i-sudebno-arbitrazhnaya-praktika.html
 • testyi.bystrickaya.ru/7-okazanie-pervoj-medicinskoj-pomoshi-osnovi-uhoda-za-bolnimi.html
 • notebook.bystrickaya.ru/ioso-rao-stranica-10.html
 • reading.bystrickaya.ru/kurs-2-semestr-lektor-kochetov-yurij-andreevich.html
 • kontrolnaya.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-uchebnoj-disciplini-dlya-podgotovki-magistra-po-napravleniyu-081100-68-gosudarstvennoe-i-municipalnoe-upravlenie.html
 • urok.bystrickaya.ru/programma-disciplini-teoriya-perevoda-dlya-studentov-napravleniya-031100-lingvistika-stepen-bakalavr-lingvistiki.html
 • zanyatie.bystrickaya.ru/mova-yak-zasb-materal-formuvannya-ta-stanovlennya-osobistost-lyudini.html
 • laboratornaya.bystrickaya.ru/rasshirenie-ven-ozadachah-medicini.html
 • universitet.bystrickaya.ru/tema-7-dokumentaciya-i-inventarizaciya-uchebno-metodicheskij-kompleks-chast-idlya-slushatelej-programmi-mva-master.html
 • college.bystrickaya.ru/209-po-delu-o-proverke-konstitucionnosti-zemelnogo-kodeksa-rossijskoj-federacii-v-svyazi-s-zaprosom-murmanskoj-oblastnoj-dumi-postanovlenie-konstitucionnogo-suda-rf-ot-23-aprelya-2004-g-8-p-sz-rf-2004-18-st-1833.html
 • uchenik.bystrickaya.ru/diskurs-mezhdisciplinarnoe-yavlenie-vperevode-s-francuzskogo-oznachaet-rech-ego-sravnivayut-s-tekstom-diskurs-rech-dejstvuyushaya-razvivayushayasya-rech-zdes-i-sejchas-diskurs.html
 • grade.bystrickaya.ru/nauchno-metodicheskij-zhurnal-iskusstvo-vsyo-dlya-uchitelya-izdatelskoj-gruppi-osnova.html
 • desk.bystrickaya.ru/po-vvedenie-v-yazikoznanie.html
 • literatura.bystrickaya.ru/sh-kadrovoe-dokumentacionnoe-administrativno-hozyajstvennoe-i-informacionnoe-obespechenie.html
 • lektsiya.bystrickaya.ru/pravovaya-osnova-deyatelnosti-bibliotek.html
 • thesis.bystrickaya.ru/proekt-sozdanie-sistemi-podderzhki-talantlivih-detej-pasport-programmi-razvitiya-shkoli-pasport-mou-fominskaya.html
 • klass.bystrickaya.ru/62-sposob-proverki-organizacii-zashiti-informacionnih-resursov-isir-na-osnove-trebovanij-normativnogo-obespecheniya-ib.html
 • uchit.bystrickaya.ru/teoriya-socialnoj-raboti-stranica-5.html
 • lektsiya.bystrickaya.ru/povishennij-uroven-srednego-professionalnogo-obrazovaniya-stranica-4.html
 • crib.bystrickaya.ru/ii-analiz-rezultatov-gosudarstvennoj-itogovoj-attestacii-vipusknikov-ix-klassov-obsheobrazovatelnih-uchrezhdenij-chelyabinskoj-oblasti-po-istorii-2010-goda.html
 • literature.bystrickaya.ru/dlya-informacionnoj-podgotovki-shkolnikov-k-ispolzovaniyu-sredstv-i-resursov-ios-v-uchebnoj-deyatelnosti.html
 • zadachi.bystrickaya.ru/roman-istoriya-odnogo-goroda-me-saltikova-shedrina-istoriya-rossii-v-zerkale-satiri.html
 • learn.bystrickaya.ru/glava-3-tehnologiya-sozdaniya-komandi-10-shagov-zinkevich-evstigneeva-t-d-frolov-d-f-grabenko-t-m.html
 • uchit.bystrickaya.ru/tema-4-dinamika-kratkij-kurs-lekcij-po-discipline-osnovi-tehnicheskoj-mehaniki-razdel-1-statika.html
 • obrazovanie.bystrickaya.ru/pravovoe-polozhenie-uchastnikov-rinka-cennih-bumag.html
 • literature.bystrickaya.ru/diplomnaya-rabota-komarovoj-anni-mihajlovni.html
 • reading.bystrickaya.ru/kurs-i-visshee-gorod-specialnost-06-15-marketing-zimnyaya-sessiya.html
 • prepodavatel.bystrickaya.ru/tehnicheskoe-zadanie-na-izgotovlenie-i-postavku-podarochnogo-izdaniya-kniga-domostroj-perevod-n-borisovoj.html
 • otsenki.bystrickaya.ru/socialnaya-harakteristika-programma-razvitiya-sistema-dovuzovskoj-podgotovki-v-modeli-vzaimodejstviya-shkola-vuz-omsk-2006.html
 • writing.bystrickaya.ru/blagoveshenskij-ivan-alekseevich-general-lejtenanta-al-vlasova.html
 • abstract.bystrickaya.ru/2tele-i-radio-efiri-tekst-3-informacionnie-agentstva-monitoring-21-12-2011.html
 • otsenki.bystrickaya.ru/sekciya-4-istoriya-vozniknoveniya-verovaniya-pravoslavnoj-cerkvi.html
 • writing.bystrickaya.ru/gosudarstvennoe-regulirovanie-logisticheskoj-deyatelnosti.html
 • znanie.bystrickaya.ru/42-upravlenie-etnicheskim-konfliktom-programma-k-gosudarstvennomu-ekzamenu-napravlenie-040300-konfliktologiya.html
 • assessments.bystrickaya.ru/bugaev-a-f-globalnaya-ekologiya-stranica-9.html
 • thesis.bystrickaya.ru/programma-finansovie-rinki-i-finansovij-inzhiniring-napravleniya-ekonomika-cel-programmi.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.